Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Våtmark vid Sjöstigen-Vadarevägen

Grodyngel
Foto: Fredrik Lindse
Åtgärd TEMA.4.11.4.35

En våtmark, som samlar upp och renar dagvatten, föreslås nära korsningen Sjöstigen/Vadarevägen. Våtmarken kan ge skydd mot översvämningar vid kraftiga regn och bidrar även med ökat rekreationsvärde och biologisk mångfald.

I ett skogsparti vid Sjöstigen/Vadarevägen finns det möjlighet att anlägga en våtmark där det tidigare troligtvis funnits ett kärr. Jordarten på platsen består av kärrtorv. Genom att förkorta dagvattenledningen som går ut i sjön kan uppströms område först avvattnas till våtmarken innan det når sjön. Dämningsnivåerna måste ses över för att skador inte ska ske på befintlig bebyggelse.
Den uppskattade reningseffekten i våtmarken är 0,6 kilo fosfor/år.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Uppdaterad: 2022-12-22