Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kemisk status

Indikator TEMA.3.6.0

Kemisk status bestäms genom att mäta vissa förorenande ämnen i en ytvattenförekomst. Om dessa ämnen överskrider sin miljökvalitetsnorm får vattenförekomsten ”Uppnår ej god status” och åtgärder måste genomföras för att nå god kemisk status.

Kemisk status med undantag från överallt överskridande ämnen. Andel vattenförekomster per statusklass.

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

God status

2016

35

1

God status

2017

35

2

God status

2018

14

3

God status

2019

14

4

God status

2021

14

5

God status

2023

0

6

Uppnår ej god, otillfredsställande

2016

65

7

Uppnår ej god, otillfredsställande

2017

65

8

Uppnår ej god, otillfredsställande

2018

86

9

Uppnår ej god, otillfredsställande

2019

86

10

Uppnår ej god, otillfredsställande

2021

86

11

Uppnår ej god, otillfredsställande

2023

100

Datakälla: VISS och kommunal miljöövervakningsdata

Kommentar

Ingen av stadens 21 vattenförekomster har god kemisk status enligt befintlig miljöövervakningsdata. Höga halter av bland annat bromerade flamskyddsmedel, PFOS och TBT gör det svårt att uppnå god kemisk status i många av Stockholms vattenförekomster.

Statusklassningen har försämrats sedan 2017. Orsaken till detta är att PFOS numera ingår i statusbedömningen. Det faktiska tillståndet i vattenförekomsterna har dock inte försämrats.