Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

HBCD i fisk

Fiskar
Foto: Magnus Melin
Indikator TEMA.3.6.3.8

Hexabromcyklododekan (HBCD eller HBCDD) är ett vanligt förekommande bromerat flamskyddsmedel som är mycket giftigt för vattenlevande organismer. Ämnet tillverkas fortfarande, men inte i Sverige.

HBCDD tillsätts till brännbara material, framför allt plaster, för att fördröja eller minska spridningen av en brand. Ämnet läcker lätt ut ur produkter eftersom de endast är blandade och inte bundna till materialet. HBCDD sprids därför genom diffust läckage från olika typer av industriella applikationer och varor såsom möbler och elektronik. I miljön ansamlas HBCDD i den fettrika vävnaden hos levande organismer.

HBCD i abborre, lipidnormaliserad halt i muskel

Datakälla: För att motsvara god kemisk status ska halter i fisk vara <167 µg/kg i sjöar och kustvatten.
Redovisade halter är lipidnormaliserade halter (5%) i fiskmuskel baserat på poolade prover med minst 10 abborrar.
Senaste värdet:
0,0063 µg/kg (2022).
Utgångsvärde:
0,18756 µg/kg (2018).

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Uppnår ej god kemisk status

>167 µg/kg

1

 Uppnår god kemisk status

<167 µg/kg