Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

HBCD i fisk

Fiskar
Foto: Magnus Melin
Indikator TEMA.3.6.3.8

Hexabromcyklododekan (HBCD eller HBCDD) är ett vanligt förekommande bromerat flamskyddsmedel som är mycket giftigt för vattenlevande organismer. Ämnet tillverkas fortfarande, men inte i Sverige.

HBCDD tillsätts till brännbara material, framför allt plaster, för att fördröja eller minska spridningen av en brand. Ämnet läcker lätt ut ur produkter eftersom de endast är blandade och inte bundna till materialet. HBCDD sprids därför genom diffust läckage från olika typer av industriella applikationer och varor såsom möbler och elektronik. I miljön ansamlas HBCDD i den fettrika vävnaden hos levande organismer.

HBCD i abborre, lipidnormaliserad halt i muskel

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/kg) Datum

0

Trekanten

 0,56443

2021

1

Råcksta Träsk

 0,3559

2021

2

Ulvsundasjön

 0,33544

2021

3

Fiskarfjärden

 0,27

2016

4

Riddarfjärden

 0,2488

2021

5

Djurgårdsbrunnsviken

 0,14428

2021

6

Långsjön

 0,14371

2021

7

Brunnsviken

 0,14254

2021

8

Sicklasjön

 0,11323

2021

9

Drevviken

 0,11166

2021

10

Magelungen

 0,10718

2021

11

Flaten

 0,10038

2021

12

Lilla Värtan

 0,084107

2021

13

Ältasjön

 0,07954

2021

14

Årstaviken

 0,02

2021

15

Görväln

 0,02

2021

Datakälla: För att motsvara god kemisk status ska halter i fisk vara <167 µg/kg i sjöar och kustvatten.
Redovisade halter är lipidnormaliserade halter (5%) i fiskmuskel baserat på poolade prover med minst 10 abborrar.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Uppnår ej god kemisk status

>167 µg/kg

1

 Uppnår god kemisk status

<167 µg/kg