Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

HBCD i fisk

Fiskar
Foto: Magnus Melin
Indikator TEMA.3.6.3.8

Hexabromcyklododekan (HBCD eller HBCDD) är ett vanligt förekommande bromerat flamskyddsmedel som är mycket giftigt för vattenlevande organismer. Ämnet tillverkas fortfarande, men inte i Sverige.

HBCDD tillsätts till brännbara material, framför allt plaster, för att fördröja eller minska spridningen av en brand. Ämnet läcker lätt ut ur produkter eftersom de endast är blandade och inte bundna till materialet. HBCDD sprids därför genom diffust läckage från olika typer av industriella applikationer och varor såsom möbler och elektronik. I miljön ansamlas HBCDD i den fettrika vävnaden hos levande organismer.

HBCD i abborre, lipidnormaliserad halt i muskel

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/kg)

0

Magelungen

2016

0,32

1

Magelungen

2017

0,17

2

Magelungen

2018

0,53767

3

Magelungen

2019

0,05

4

Magelungen

2020

0,02

5

Magelungen

2021

0,10718

Datakälla: För att motsvara god kemisk status ska halter i fisk vara <167 µg/kg i sjöar och kustvatten.
Redovisade halter är lipidnormaliserade halter (5%) i fiskmuskel baserat på poolade prover med minst 10 abborrar.