Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bly i ytvatten - biotillgänglig halt

Årstaviken
Årstaviken, en av fyra vattenförekomster med årlig miljögiftsprovtagning. Foto: Magnus Sannebro.
Indikator TEMA.3.6.1.2a

Bly är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. Mätvärden avser biotillgänglig halt av bly i ytvatten. Beräkning av biotillgänglig halt har genomförts med modellen PNEC Calculator 1.0. Bedömning av kemisk status för sjöar och vattendrag görs utifrån biotillgängliga halter medan bedömning för kustvatten görs utifrån filtrerade halter.

Bly i ytvatten - årsmedel biotillgänglig halt

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Bällstaån

2015

0,01

1

Bällstaån

2016

0,01

2

Bällstaån

2017

0,01

3

Bällstaån

2018

0,01

4

Bällstaån

2019

0,02

5

Bällstaån

2020

0,01

6

Bällstaån

2021

0,01

7

Drevviken

2015

0,00

8

Drevviken

2016

0,00

9

Drevviken

2017

0,00

10

Drevviken

2018

0,00

11

Drevviken

2019

0,00

12

Drevviken

2020

0,00

13

Drevviken

2021

0,00

14

Fiskarfjärden

2016

0,01

15

Flaten

2018

0,00

16

Flaten

2019

0,01

17

Flaten

2020

0,00

18

Flaten

2021

0,00

19

Görväln

2016

0,00

20

Judarn

2015

0,00

21

Judarn

2016

0,00

22

Judarn

2017

0,00

23

Judarn

2018

0,00

24

Judarn

2019

0,02

25

Judarn

2020

0,01

26

Judarn

2021

0,00

27

Kyrksjön

2015

0,00

28

Kyrksjön

2016

0,00

29

Kyrksjön

2017

0,00

30

Kyrksjön

2018

0,00

31

Kyrksjön

2019

0,00

32

Kyrksjön

2020

0,00

33

Kyrksjön

2021

0,00

34

Långsjön

2015

0,01

35

Långsjön

2016

0,01

36

Långsjön

2017

0,00

37

Långsjön

2018

0,00

38

Långsjön

2019

0,00

39

Långsjön

2020

0,00

40

Långsjön

2021

0,00

41

Magelungen

2015

0,00

42

Magelungen

2016

0,00

43

Magelungen

2017

0,00

44

Magelungen

2018

0,00

45

Magelungen

2019

0,00

46

Magelungen

2020

0,00

47

Magelungen

2021

0,00

48

Riddarfjärden

2016

0,01

49

Riddarfjärden

2017

0,00

50

Riddarfjärden

2018

0,00

51

Riddarfjärden

2019

0,00

52

Riddarfjärden

2020

0,00

53

Riddarfjärden

2021

0,00

54

Råcksta Träsk

2015

0,01

55

Råcksta Träsk

2016

0,00

56

Råcksta Träsk

2017

0,01

57

Råcksta Träsk

2018

0,00

58

Råcksta Träsk

2019

0,01

59

Råcksta Träsk

2020

0,00

60

Råcksta Träsk

2021

0,00

61

Sicklasjön

2019

0,01

62

Sicklasjön

2020

0,00

63

Sicklasjön

2021

0,00

64

Trekanten

2017

0,01

65

Trekanten

2018

0,01

66

Trekanten

2019

0,01

67

Trekanten

2020

0,00

68

Trekanten

2021

0,00

69

Ulvsundasjön

2016

0,00

70

Ulvsundasjön

2017

0,00

71

Ulvsundasjön

2018

0,00

72

Ulvsundasjön

2019

0,00

73

Ulvsundasjön

2020

0,00

74

Ulvsundasjön

2021

0,00

75

Årstaviken

2015

0,01

76

Årstaviken

2016

0,00

77

Årstaviken

2017

0,01

78

Årstaviken

2018

0,00

79

Årstaviken

2019

0,00

80

Årstaviken

2020

0,00

81

Årstaviken

2021

0,00

82

Ältasjön

2019

0,01

83

Ältasjön

2020

0,00

84

Ältasjön

2021

0,00

Datakälla: Filtrerade halter av bly samt DOC-halten har med PNEC calculator beräknats om till biotillgänglig halt, som jämförs med gränsvärdet för kemisk status på 1,2 ug/l enligt HVMFS 2019:25.

Om biotillgänglig koncentration

Metaller kan förekomma i olika former i vattenmiljön; löst i jonform, komplexbundet eller bundet till partiklar. I vilken form metaller förekommer i vattnet påverkar hur de sprids och hur de kan tas upp av vattenlevande organismer. Metaller som är komplexbundna till organiskt material i vattnet kan exempelvis inte passera fiskarnas gälar. Vattenkemin, såsom kalciumhalt, pH och löst organiskt kol (DOC) påverkar i vilken form metaller förekommer. Utifrån dessa parametrar kan man beräkna den koncentration som kan tas upp av organismerna, det vill säga biotillgänglig koncentration.

Om miljögiftsövervakningen

Provtagning av miljögifter i ytvatten har genomförts av miljöförvaltningen sedan 2009. Syftet är att övervaka vattendirektivets prioriterade ämnen, nationella så kallade särskilda förorenande ämnen samt andra lokalt prioriterade ämnen. Eftersom halten av miljögifter i vatten kan variera över året, beroende på förändringar i tillrinning och vattenföring, mäts halterna en gång i månaden och redovisas som årsmedelhalter.

Kontinuerlig provtagning genomförs i Årstaviken, Drevviken, Brunnsviken, Bällstaån, Ulvsundasjön och Saltsjön. Vissa år har provtagningen utökats till fler vattenområden.

Här hittar du fler indikatorer och rapporter från miljögiftsövervakningen.