Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bly i ytvatten - filtrerad halt

Årstaviken
Årstaviken, en av fyra vattenförekomster med årlig miljögiftsprovtagning. Foto: Magnus Sannebro.
Indikator TEMA.3.6.1.2c

Bly är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. Mätvärden avser filtrerad halt av bly i ytvatten. Bedömning av kemisk status för kustvatten görs utifrån filtrerade halter medan bedömning för sjöar och vattendrag görs utifrån biotillgängliga halter.

Bly i ytvatten - årsmedel filtrerad halt

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Brunnsviken

 0,06

2022

1

Bällstaån

 0,08

2022

2

Drevviken

 0,010

2022

3

Fiskarfjärden

 0,02

2022

4

Flaten

 0,009

2022

5

Görväln

 0,02

2022

6

Judarn

 0,010

2022

7

Kyrksjön

 0,02

2022

8

Lilla Värtan

 0,04

2022

9

Långsjön

 0,03

2022

10

Magelungen

 0,010

2022

11

Riddarfjärden

 0,03

2022

12

Råcksta Träsk

 0,02

2022

13

Saltsjön

 0,04

2022

14

Sicklasjön

 0,02

2022

15

Trekanten

 0,02

2022

16

Ulvsundasjön

 0,03

2022

17

Årstaviken

 0,02

2022

18

Ältasjön

 0,010

2022

Datakälla: Filtrerade halter av bly i kustvatten jämförs med gränsvärdet för kemisk status på 1,3 ug/l enligt HVMFS 2019:25. Bedömning av sjöar och vattendrag görs baserat på biotillgänglig halt.

Om miljögiftsövervakningen

Provtagning av miljögifter i ytvatten har genomförts av miljöförvaltningen sedan 2009. Syftet är att övervaka vattendirektivets prioriterade ämnen, nationella så kallade särskilda förorenande ämnen samt andra lokalt prioriterade ämnen. Eftersom halten av miljögifter i vatten kan variera över året, beroende på förändringar i tillrinning och vattenföring, mäts halterna en gång i månaden och redovisas som årsmedelhalter.

Kontinuerlig provtagning genomförs i Årstaviken, Drevviken, Brunnsviken, Bällstaån, Ulvsundasjön och Saltsjön. Vissa år har provtagningen utökats till fler vattenområden.

Här hittar du fler indikatorer och rapporter från miljögiftsövervakningen.