Andel bilar med dubbdäck

Halterna av inandningsbara partiklar, PM10, består till stor del av slitagepartiklar. Slitaget orsakas främst av dubbdäck som river upp asfalten. Registreringar av dubbdäckandelar på personbilar har gjorts i Stockholm sedan vintern 2004/2005. Data insamlas genom regelbundna ljudobservationer. Värdena avser midvintervärden, det vill säga då alla förväntas ha bytt till vinterdäck.
Andel personbilar med dubbdäck i Stockholmsområdet.
Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB

Kommentar

Värden 2019 avser vintern jan-mar 2019. För att minska de höga partikelhalterna infördes dubbdäcksförbud på Hornsgatan den 1 januari 2010. Stockholms stad har från 1 januari 2016 utökat dubbdäcksförbudet till att även gälla Fleminggatan och delar av Kungsgatan.

Användningen av dubbdäck har därefter mer än halverats på Hornsgatan. Användningen har även minskat tydligt i övriga innerstaden (tex Sveavägen), men även för infartstrafiken till Stockholm. Regelbundna mätningar på Hornsgatan och minst fyra övriga gator startades i och med dubbdäcksförbudet 2010. Tidigare har Miljöförvaltningen endast genomfört enstaka stickprovskontroller.

Årets genomsnittliga dubbdäckandel på Stockholms innerstadsgator (utan dubbdäcksförbud) var ca 35 %.

Indikator TEMA.7.5.16
Senast uppdaterad: 2020-05-12
Ansvarig organisation
  • Trafiknämnden
Kontakt

Dokument