Trafikflöden i Stockholm

Trafikflödeskartan innehåller heltäckande uppgifter om trafikmängder i Stockholm för 2014. Trafikflödet redovisas som årsmedelsvardagsdygnstrafik (ÅMVD) och omfattar samtliga motorfordon.
Trafikmängderna är sammanställda av Trafikkontoret från flera olika källor inklusive egna mätningar, trängselskattesystemet, MCS-systemet (Motorway Control System) på E4/E18/E20 m.fl. En stor andel av vägnätet har interpolerade trafikmängder, eller schablonvärden. Det rör främst lågtrafikerat vägnät i exempelvis villaområden. Med interpolering menas att gator utan uppmätta flöden tilldelas ett flöde beroende på kringliggande gator som har uppmätta trafikmängder. Procentsiffran inom parantes är andelen tung trafik.

Trafikflöden

legend trafikflödeskarta
Tema TEMA.7.5.1
Senast uppdaterad: 2018-05-30
Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Kontakt