Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Översvämningskarteringar

Översvämningskartering Mälaren, MSB.
Översvämningskartering Mälaren, MSB.
Artikel TEMA.1.3.10.2

Här har vi samlat information om de översvämningskarteringar som gjorts för Mälaren. Översvämningsrisken är i nuläget stor, men när Nya Slussen tagits i drift minskar riskerna kraftigt. Här hittar du också länkar till olika karttjänster på webben som visar översvämningsnivåer vid olika återkomsttider.

Regeringen beslutade 2010 att ge Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att analysera konsekvenserna av en översvämning i Mälaren för olika samhällssektorer. Uppdraget slutredovisades 2012 i form av rapporten Konsekvenser av en översvämning i Mälaren, se nedan under "Dokument". I utredningen analyserades bland annat konsekvenserna av den rekordhöga vattennivå som uppstod vintern 2000/2001. MSBs slutsats var att redan vid en vattennivå på en halv meter över Mälarens medelvattenstånd finns risk för att samhällsviktig verksamhet börjar slås ut.

MSB har därefter karterat översvämningsriskerna i hela Sverige och identiferat Mälaren som ett av de områden där konsekvenserna kan bli extra stora. Hotkartor har tagits fram för flöden och vattennivåer med olika återkomsttid, där översvämningsrisken för Mälaren i nuläget är stor vid långvariga perioder med nederbörd.

MSB har skapat Översvämningsportalen, en webbportal för översvämningsrisker i Sverige, här kan man se Mälaren vid olika vattennivåer. I karttjänsten kan valfri vattennivå väljas med 0,1 meters intervaller, där Mälarens medelvattenstånd (+0,86 m i RH2000) utgör startpunkt. Man ser då hur landområden gradvis översvämmas vid högre nivåer.

Enligt Länsstyrelsens rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå för ny bebyggelse vid Mälaren, så motsvarar nivån +1,5 m (RH2000) en 100-årsnivå, och +2,7 m (RH2000) motsvarar beräknad högsta nivå (BHN). Läs mer här under Råd & riktlinjer.

På Miljöförvaltningens webbportal Miljödata finns kartskikten över Mälarens 100-årsnivå samt Lägsta grundläggningsnivå enligt Länsstyrelsens rekommendationer, vilket utgör wms-tjänster från Länsstyrelsens Webb-GIS.

En översvämning påverkar inte bara bebyggelse och infrastruktur utan även naturmiljö, kulturmiljö och areella näringar i Mälardalen. När Nya Slussen har tagits i bruk ca 2023/24 minskar detta hot avsevärt. Avtappningskapaciteten mer än fördubblas då jämfört med dagens situation.

Länsstyrelsen har tagit fram särskilda hot- och riskkartor som visar vilka samhällsviktiga verksamheter som riskerar att översvämmas vid olika vattennivåer. Riskhanteringsplanen är framtagen som en del i arbetet enligt EU:s översvämningsdirektiv. Denna riskhanteringsplan var ute på remiss under hösten 2021, och tar hänsyn till de kraftigt minskade översvämningsriskerna för Mälaren med den nya slussanläggningen i drift. Detta medför att antalet riskobjekt längs kommunens Mälarstränder har reducerats kraftigt jämfört med föregående riskhanteringsplan från 2015 (se nedan).

Uppdaterad: 2023-02-06