Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Översvämningsyta uppströms Bergslagsvägen

Åtgärd TEMA.1.3.1.5

Uppströms Bergslagsvägen finns mark som kan nyttjas för utjämning av vatten. En översvämningsbar yta här bidrar till att minska riskerna för översvämning i Hjulsta och andra områden nedströms Bällstaån.

Ungefär vid Bergslagsvägen föreslås en strypning i Bällstaåns vattensystem för att minska risken för översvämning nedströms vid höga vattennivåer i ån. Här finns möjlighet att skapa en större översvämningsbar yta. Översvämningsmöjligheter uppströms Bergslagsvägen gör att vatten kan hållas på platsen i större utsträckning, vilket minskar risken för översvämning i Hjulsta och till viss del i andra områden nedströms, samtidigt som grumlat material tillåts att sedimentera på platsen. En yta som svämmas periodvis, särskilt under våren, kan även utgöra en passande lekmiljö för groddjur och fåglar att söka föda och häcka vid.

Eftersom slänterna mot ån kommer att täckas av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd räknas detta som ett vattenområde. Grävning på en yta som är större än 500 m2 kräver en ansökan om tillstånd för vattenverksamhet varför samråd med länsstyrelsen är nödvändig.

Ansvaret för genomförande och drift av åtgärden är under utredning. Det är önskvärt att samverkan sker med Järfälla kommun eftersom den aktuella ytan ligger nära gränsen mellan Järfälla och Stockholm och vattenflödet i Bällstaån kommer från Järfälla. Åtgärden bör även samordnas med de åtgärder som Trafikverket utför i samband med anläggning av Förbifart Stockholm. Ett tydligt avtal mellan berörda parter vad gäller såväl genomförande och drift av en framtida dagvattenanläggning bör tas fram på ett tidigt stadium.

Aktör
  • Järfälla kommun
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-11-02