Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Markyta med krontäckning

Indikator TEMA.1.3.5.1

Krontäckning är en parameter som i flera sammanhang används som ett mått på ett områdes kapacitet att lagra kol och reglera lokalklimatet. Det visar på ett förenklat sätt stadens yta som är tillgänglig för klimatutjämnande effekt, främst svalka och skuggning vid värmebölja. Vegetationen har också betydelse för att fånga upp nederbörd och därmed fördröja avrinningen vid kraftiga regn.

Andel av stadens yta som är trädbevuxen

Datakälla: Miljöförvaltningen, biotopkartan
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 1998.
Senaste värdet:
22,6 % (2009).
Utgångsvärde:
23,1 % (1998).

Kommentar

Andelen skogbeklädd yta har minskat med i genomsnitt 8,5 hektar per år under perioden 1998-2009. Detta motsvarar en minskning med 2 procent mellan mätningarna. Av totalt 18 825 ha landyta var skogens andel 4 342 ha år 1998, respektive 4 249 ha år 2009.

Indikatorn följs upp omkring vart tionde år i samband med att den kommuntäckande biotopkartan uppdateras. Den senaste uppdateringen presenterades 2012 och baseras på flygbilder från 2009.

Indikatorn ingår i stadens test av den internationella mätmetoden för biologisk mångfald i urban miljö, det så kallade Singapore Index on Cities Biodiverity (CBI).

Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Uppdaterad: 2016-10-28