Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bly i ytvatten - filtrerad halt

Indikator TEMA.6.3.8

Bly är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. Mätvärden avser filtrerad halt av bly i ytvatten. Bedömning av kemisk status för kustvatten görs utifrån filtrerade halter medan bedömning för sjöar och vattendrag görs utifrån biotillgängliga halter.

Bly i ytvatten - filtrerad årsmedelhalt

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Brunnsviken

2013

0,10

1

Brunnsviken

2014

0,10

2

Brunnsviken

2015

0,2

3

Brunnsviken

2016

0,10

4

Brunnsviken

2017

0,08

5

Brunnsviken

2018

0,07

6

Bällstaån

2015

0,08

7

Bällstaån

2016

0,05

8

Bällstaån

2017

0,07

9

Bällstaån

2018

0,10

10

Drevviken

2009

0,2

11

Drevviken

2010

0,03

12

Drevviken

2011

0,09

13

Drevviken

2012

0,03

14

Drevviken

2013

0,04

15

Drevviken

2014

0,02

16

Drevviken

2015

0,03

17

Drevviken

2016

0,02

18

Drevviken

2017

0,02

19

Drevviken

2018

0,02

20

Fiskarfjärden

2016

0,04

21

Flaten

2018

0,02

22

Görväln

2016

0,02

23

Judarn

2015

0,02

24

Judarn

2016

0,02

25

Judarn

2017

0,02

26

Judarn

2018

0,03

27

Kyrksjön

2015

0,02

28

Kyrksjön

2016

0,03

29

Kyrksjön

2017

0,010

30

Kyrksjön

2018

0,010

31

Lilla Värtan

2016

0,10

32

Lilla Värtan

2017

0,02

33

Lilla Värtan

2018

0,02

34

Långsjön

2015

0,04

35

Långsjön

2016

0,03

36

Långsjön

2017

0,02

37

Långsjön

2018

0,02

38

Magelungen

2015

0,02

39

Magelungen

2016

0,03

40

Magelungen

2017

0,010

41

Magelungen

2018

0,03

42

Riddarfjärden

2016

0,07

43

Riddarfjärden

2017

0,02

44

Riddarfjärden

2018

0,03

45

Råcksta Träsk

2015

0,09

46

Råcksta Träsk

2016

0,04

47

Råcksta Träsk

2017

0,04

48

Råcksta Träsk

2018

0,04

49

Saltsjön

2009

0,2

50

Saltsjön

2010

0,07

51

Saltsjön

2011

0,03

52

Saltsjön

2012

0,04

53

Saltsjön

2013

0,09

54

Saltsjön

2014

0,04

55

Saltsjön

2015

0,07

56

Saltsjön

2016

0,08

57

Saltsjön

2017

0,02

58

Saltsjön

2018

0,02

59

Trekanten

2017

0,05

60

Trekanten

2018

0,03

61

Ulvsundasjön

2016

0,03

62

Ulvsundasjön

2017

0,02

63

Ulvsundasjön

2018

0,03

64

Årstaviken

2009

0,2

65

Årstaviken

2010

0,08

66

Årstaviken

2011

0,05

67

Årstaviken

2012

0,05

68

Årstaviken

2013

0,05

69

Årstaviken

2014

0,05

70

Årstaviken

2015

0,04

71

Årstaviken

2016

0,03

72

Årstaviken

2017

0,05

73

Årstaviken

2018

0,010

Datakälla: Filtrerade halter av bly i kustvatten jämförs med gränsvärdet för kemisk status på 1,3 ug/l enligt HVMFS 2019:25. Bedömning av sjöar och vattendrag görs baserat på biotillgänglig halt.

Kommentar

Över tid kan man ana en minskning av halterna i de vatten som har undersökts sedan 2009.

Om miljögiftsövervakningen

Provtagning av miljögifter i ytvatten har genomförts av miljöförvaltningen sedan 2009. Syftet är att övervaka vattendirektivets prioriterade ämnen, nationella så kallade särskilda förorenande ämnen samt andra lokalt prioriterade ämnen. Eftersom halten av miljögifter i vatten kan variera över året, beroende på förändringar i tillrinning och vattenföring, mäts halterna en gång i månaden och redovisas som årsmedelhalter.

Kontinuerlig provtagning genomförs i Årstaviken, Drevviken, Brunnsviken, Bällstaån, Ulvsundasjön och Saltsjön. Vissa år har provtagningen utökats till fler vattenområden.

Här hittar du fler indikatorer och rapporter från miljögiftsövervakningen.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Uppdaterad: 2021-02-19