Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

PFOS i ytvatten

Indikator TEMA.6.8.2

PFOS (perfluoroktansulfonat) tillhör gruppen högfluorerade ämnen (PFAS). De högfluorerade ämnena är en grupp mycket stabila ämnen som bryts ned mycket långsamt eller inte alls i naturen. Därför är de bioackumulerande, dvs. de ansamlas i levande organismer. PFOS är mycket svårnedbrytbart, ansamlas i organismer och är kroniskt giftigt, reproduktionsstörande och giftigt för vattenlevande organismer År 2000 började huvudproducenten av PFOS att fasa ut tillverkningen. Inom EU är PFOS och ämnen som kan brytas ned till PFOS nu förbjudna, med vissa undantag. PFOS ingår även i Stockholmskonventionen för persistenta organiska miljögifter samt i FNs luftvårdskonvention. Detta har medfört att användningen av PFOS minskat, även om det fortfarande tillverkas.

Högfluorerade ämnen används för att skapa släta, vatten-, fett- och smutsavvisande ytor. De används till exempel i textilier, impregneringsmedel, golvvax, skidvalla och brandsläckningsskum. Det finns hundratals olika högfluorerade ämnen.

PFOS i ytvatten har sedan 2012 undersökts vid tre platser i Stockholm inom miljöförvaltningens miljöövervakning, Drevviken, Årstaviken, och Saltsjön. Från år 2013 har provtagningen utökats i både inlandsvatten och kustvatten.

PFOS i Stockholms ytvatten kommer från en mängd olika diffusa källor. Framförallt läcker PFOS ut från olika produkter där det kan ingå. PFOS har tidigare används i rengöringsmedel, och i impregneringsmedel i en rad produkter såsom mattor, möbler, papper, textilier och läder. Nuvarande användning av PFOS är vid förkromning av metall, inom halvledarindustrin och i hydrauloljor inom flygindustrin.. De diffusa källorna kanaliseras sedan via dagvatten och reningsverk ut i ytvatten. PFOS kan också läcka från förorenade markområden där man tidigare använt till exempel brandsläckningsskum som innehållit PFOS. En hel del kommer också med långväga atmosfärisk transport.

PFOS i ytvatten

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (ng/l) Datum

0

Brunnsviken

 4,73

2019

1

Bällstaån

 11,00

2019

2

Drevviken

 5,81

2019

3

Fiskarfjärden (Vårberg)

 2,60

2016

4

Flaten

 1,94

2019

5

Görväln

 2,63

2016

6

Judarn

 0,80

2019

7

Kyrksjön

 0,57

2019

8

Lilla Värtan

 1,56

2019

9

Långsjön

 1,33

2019

10

Magelungen

 4,78

2019

11

Riddarfjärden

 2,33

2019

12

Råcksta Träsk

 2,58

2019

13

Saltsjön

 1,91

2019

14

Stora Essingen

 12,00

2005

15

Trekanten

 2,56

2019

16

Ulvsundasjön

 2,70

2019

17

Årstaviken

 2,18

2019

Datakälla: IVL Svenska miljöinstitutet, Rapport B1698. Miljögiftsövervakningen, miljöförvaltningen Stockholms stad.

Kommentar

Årsmedelvärden (ng/L) år 2012 och framåt från miljögiftsövervakningen. Undersökningen från 2019 visar högst halt i Bällstaån följt av Drevviken och Magelungen.

PFOS ingår bland de ämnen som är prioriterade enligt ramdirektivet för vatten och för vilka en miljökvalitetsnorm (MKN) fastställts (som ska användas för att fastställa en vattenförekomsts kemiska status). För PFOS är miljökvalitetsnormen för inlandsytvatten (MKN ytvatten årsmedelvärde) fastställd till 0,65 ng/l, och 0,13 ng/l för kustvatten.

Miljökvalitetsnormen för PFOS i ytvatten överskrids i alla Stockholms undersökta sjöar.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2021-03-10