Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Miljön i Stockholm 2019 - Tillstånd och utveckling

Kajakfärd på Riddarfjärden
Foto: Svartpunkt
Artikel 12.5

Miljöförvaltningen har tagit fram en rapport som beskriver miljöläget i staden och utvecklingen under de senaste åren. Utgångspunkten är dels de miljökvalitetsnormer och gränsvärden som ska uppnås i staden och dels nationella miljökvalitetsmål och andra nationella eller europeiska miljömål.

Rapporten visar förbättringar inom flera områden; minskade utsläpp av växthusgaser, bättre luft, ökat naturskydd, ökad cykling och kollektivtrafik, ökad andel förnybara bränslen i trafiken, minskade avfallsmängder och förbättrad livsmedelssäkerhet.

Samtidigt krävs omfattande åtgärder för att klara miljökvalitetsnormer för vatten och luft och för att minska övergödning och spridningen av miljögifter.

Kunskapsunderlag

Syftet med rapporten är att den ska vara ett kunskapsunderlag för det fortsatta miljöarbetet i staden. Dels vid framtagandet av ett nytt miljöprogram men också inför miljöförvaltningens verksamhetsplanering och miljönämndens arbete i stort.

Rapporten vänder sig till alla som vill veta mer om miljön i Stockholm. Förhoppningen är att den ska bidra till ökad kännedom om miljösituationen och de faktorer som påverkar miljön.

Rapporten har tagits fram gemensamt av alla avdelningar på miljöförvaltningen och innehåller kapitel om klimat, luft, mark, vatten, natur, bebyggd miljö, miljögifter, trafik, energi, avfall och livsmedel.

Uppdaterad: 2021-12-15