Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Småkryp

Blå jungfruslända
Blå jungfruslända. Foto: Johan Pontén
Tema TEMA.4.3.5

I Stockholms stad lever ett myller av olika småkryp. Här har över 3 000 arter av insekter hittats och hundratals arter av andra ryggradslösa djur, såsom spindlar, kvalster, kräftdjur, snäckor, musslor och maskar.

Sammantaget står stadens småkryp för flera för oss nödvändiga ekosystemtjänster, såsom pollinering, nedbrytning av döda växtdelar, reglering av skadedjur m.m. De utgör, tillsammans med växter, svampar och mikroorganismer, även en grundläggande födoresurs för övrigt djurliv.

Pollinerare som bin, fjärilar och humlor trivs i ängsmarker med en varierad flora, men de dras också till stadens planteringar, trädgårdar och kolonilotter.

Stockholms långa strandsträckor är livsmiljö för t ex trollsländor, snäckor, märlkräftor och fjädermyggor. En annan viktig naturtyp för insekter är stadens unika bestånd av grova ekar, vars multnande innanmäte hyser en mångfald av skalbaggar och andra småkryp.

Här intill hittar du information och länkar till undersökningar av och åtgärder för alla sorters ryggradslösa djur.

Åtgärdskarta naur

I kartan visas genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult, förslag till nya åtgärder i blått och avförda åtgärder i rött. Visa alla åtgärder.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Åtgärder

0

Genomförd
Mulmholk och bikupor på tekniska nämndhuset

Genomförd

Åtgärder

2016

Bee Urban, Fastighetskontoret

Åtgärder

1

Pågående
Tessinstråket - stadsodling och slåtteräng för pollinatörer

Pågående

Åtgärder

Östermalms stadsdelsförvaltning

Åtgärder

2

Genomförd
Mulmholkar av ek i Judarskogen

Genomförd

Åtgärder

2018

Bromma stadsdelsförvaltning

Åtgärder

3

Genomförs kontinuerligt
Kruthusplan - äng för pollinerare i Diplomatstaden

Genomförs kontinuerligt

Åtgärder

Östermalms stadsdelsförvaltning

Åtgärder

4

Genomförd
Biodling för bibehållet ekosystem

Genomförd

Åtgärder

2016

Östermalms stadsdelsförvaltning

Åtgärder

5

Pågående
Tillförsel av död ved och ris

Pågående

Åtgärder

Åtgärder

6

Pågående
Diplomaternas äng på Gärdet

Pågående

Åtgärder

Östermalms stadsdelsförvaltning

Åtgärder

7

Pågående
Ny park på Vårbergstoppen

Pågående

Åtgärder

2021