Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Sköndal - groddamm "Hökarängsdammen"

Åtgärd TEMA.4.9.3.9

Hökarängsdammen är belägen intill Drevviken, mellan Hökarängsgården och parkeringen till Hökarängsbadet. På platsen finns ursprungligen en naturlig våtmark och för att främja etablering av groddjur har en djuphåla grävts öster om den öppna delen av våtmarken. Groddjuren verkar trivas bra och det finns numera populationer av vanlig groda, vanlig padda samt mindre vattensalamander.

Groddammen anlades år 2012 inom ramen för projektet "Groddjur i Stockholm". Dammen grävdes i ett naturligt kärr med vegetation av tuvbildande starr, vilket visar på en lång kontinuitet som våtmark, samt små mängder kaveldun. Stora delar är också igenvuxna med buskage av sälg.

En spång eller mindre brygga längst den branta västra kanten skulle avsevärt förbättra tillgängligheten och människors möjlighet att observera och njuta av dammen och dess flora och fauna.

Resultat

Groddjur
År 2016 inventerades dammen inom ramen för projekt Grodkollen. Man hittade totalt 17 stycken romsamlingar av vanlig groda samt vuxna individer av mindre vattensalamander. I området förekommer även vanlig padda.

Skötsel
Tillsyn förslagsvis 1-2 gångr per år för rensning av skräp och vart 3:e – 5:e år för rensning av sly och akvatisk vegetation.

Stadsdelar Tema