Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Stockholms blågröna infrastruktur

Flygbild över Stockholm. Grönska, vatten och bebyggelse
Staden från ovan. Foto: Lennart Johansson.
Tema TEMA.4.11.1

Blågrön infrastruktur innebär ett sammanhängande nätverk av ekologiskt funktionella miljöer på land och i vatten. Denna struktur innehåller spridningsvägar som ger växter och djur möjlighet att förflytta sig mellan sina livsmiljöer.

Karta: Ekologiskt särskilt betydelsefulla områden i Stockholm

Den blågröna infrastrukturen tillhandahåller olika ekosystemtjänster och skapar förutsättningar för biologisk mångfald. Den kan jämföras med den "grå” infrastrukturen av exempelvis vägar, avlopp och elnät.

Stockholms blågröna infrastruktur, som även kallas "ekologiskt särskilt betydelsefulla områden" (ESBO), finns återgiven i stadens översiktsplan. Den bygger på en analys som gjorts utifrån tillgängliga landskapsekologiska kunskapsunderlag. Strukturen är indelad i tre huvudsakliga ekologiska funktioner: kärnområden, livsmiljöer för skyddsvärda arter samt spridningszoner.

Kartan ovan visar även delar av den regionala grönstruktur som Stockholm är en del av. Denna kan ses i sin helhet i en bild som länkas längst ner på sidan.

Rad-id Titel Kategori År Utgivare

Utredningar

0

Bedömningsgrunder för ESBO

Utredningar

2014

Miljöförvaltningen

Utredningar

1

Biotopdatabas-verktyg för övervakning av biologisk mångfald (4,96 MB)

Utredningar

2023

Miljöförvaltningen

Utredningar

2

PM - Möjliga platser för ekodukter (877 kB)

Utredningar

2017

Miljöförvaltningen, Trafikkontoret

Kartor

3

Karta: Stockholms stad i den regionala grönstrukturen (1,02 MB)

Kartor

2021

Miljöförvaltningen

Kunskapsunderlag

5

Kunskapsunderlag: Effektiv utformning av ekodukter och fauna (11,7 MB)

Kunskapsunderlag

2011

Trafikverket

Kunskapsunderlag

6

Kunskapsunderlag: Urbana eko-/sociodukter (6,27 MB)

Kunskapsunderlag

2017

Miljöförvaltningen

Kunskapsunderlag

7

Åtgärdprogram för barriäreffekter från vägar och järnvägar (3,74 MB)

Kunskapsunderlag

2005

Trafikverket

Uppdaterad: 2023-11-20