Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Ekmiljöer


Foto: Johan Pontén
Tema TEMA.4.11.6.1

Stockholm har ett för Sverige unikt ekbestånd, med många gamla jätteekar och stora, värdefulla ekområden. För att långsiktigt säkerställa och utveckla Stockholms värdefulla ekbestånd krävs ändamålsenlig skötsel samt nyetablering av ek.

Eken är värd för en mängd andra arter och för med sig stora naturvärden, men hotas generellt av igenväxning och brist på föryngring. Ogynnsam skötsel, där man inte gallrat för att ekarna ska få solinstrålning och växa sig stora, orsakar stora förluster av arter som är knutna till ek.

Miljömiljardprojektet "Stockholms unika ekmiljöer" genomfördes 2005-2007 inom vilket stadens viktiga ekområden, jätteekar och deras sköteselbehov identifierades och beskrevs i en rapport. Det digitala kartunderlaget som togs fram, "Ekdatabasen", finns idag tillgängligt som s k WMS-tjänst via stadens öppna data (Dataportalen) samt i stadens interna kartverktyg. 2017 uppdaterades Ekdatabasen med avseende på skötselstatus för ekarna samt kompletterades med jätteekar som inte hade upptäckts tidigare. Rapporten från uppdateringen samt den tidigare rapporten kan laddas ner här intill (materialet på Dataportalen är dock ännu inte uppdaterat).

Stockholm stad planerar och genomför åtgärder som gynnar ekmiljöer. Ett stort antal ekdungar kommer att gallras och röjas som en del av satsningen Grönare Stockholm. På så sätt gör vi också en insats för över 1 500 andra arter som är mer eller mindre är beroende av eken som livsmiljö.

Åtgärdskarta ekmiljöer

I kartan visas åtgärder som gynnar ekar och eklevande arter. Röda markeringar visar kärnområden för ek. Visa alla åtgärder.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Åtgärder

0

Pågående
Friställning och föryngring av ek

Pågående

Åtgärder

Åtgärder

1

Pågående
Förstärkning av ekmiljöer Riksby

Pågående

Åtgärder

2022

Trafikkontoret

Åtgärder

2

Genomförd
Förstärkning av ekmiljöer i Skärholmen

Genomförd

Åtgärder

2022

Trafikkontoret

Åtgärder

3

Genomförd
Förstärkning av ekmiljöer i Farsta

Genomförd

Åtgärder

2022

Trafikkontoret