Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Miljögifter i fisk i Brunnsviken

Artikel TEMA.3.6.3.1

Undersökningar visar att kvicksilverhalten i fisk från Brunnsviken är hög. Det är viktigt att följa llivsmedelsverkets kostråd för fisk.

Stockholms stad genomför i samarbete med Solna stad undersökningar av miljögiftsinnehållet i fisk från Brunnsviken. Resultaten från 2015 års undersökning pekar på liknande nivåer av kvicksilver i fisken från Brunnsviken som de som redovisas i en studie gjord av IVL år 2013. IVL undersökte då förekomsten av miljöstörande ämnen i fisk från Stockholmsregionen och konstaterade att kvicksilverhalten i fisk från Brunnsviken är hög i jämförelse med många andra vatten i Stockholmsregionen liksom i ett nationellt perspektiv.

Orsaken till de förhöjda halterna av kvicksilver är inte känd men sannolikt är det en effekt av en tidigare hög kvicksilverbelastning i kombination med gynnsamma förutsättningar för omvandling av kvicksilver till organisk form som sedan tas upp av vattenlevande organismer.

Halterna av PFOS i fiskarnas muskelvävnad är i likhet med andra vatten i närheten av Stockholm höga och den föreslagna miljökvalitetsnormen överskrids. Att Brunnsviken har en hög belastning av perflourerade ämnen bekräftas också av att höga halter påvisats genom vattenanalyser.

Bromerade flamskyddsmedel i form av PBDE förekommer också i fisken och även där överskrids miljökvalitetsnormen. Resultaten från IVL:s studie indikerar dock att halterna av PBDE i fisken från Brunnsviken är relativt låga i jämförelse med andra vatten i Stockholmsregionen. Halterna av PCB ligger under gränsvärdet för saluföring av havsfångad fisk.  

Livsmedelsverkets kostrekommendationer

Med anledning av de förhöjda halterna av miljögifter i fisken från Brunnsviken är det särskilt viktigt att du som fiskar känner till och följer Livsmedelsverkets generella kostrekommendationer för fisk. Enligt dessa rekommendationer ska du bland annat inte äta abborre, gädda, gös eller lake du fiskat själv oftare än en gång per vecka. Kvinnor som är gravida, ammar eller planerar att skaffa barn, bör inte äta fisk som kan innehålla kvicksilver oftare än 2-3 gånger per år.

Livsmedelsverkets fullständiga kostråd gällande fisk och skaldjur.

IVL:s rapport B2214 ”Miljöstörande ämnen i fisk från Stockholmsregionen 2013”

För mer information om fisken i Brunnsviken kontakta:

Stockholms stad
Miljöförvaltningen
08-508 28 800
miljoforvaltningen@stockholm.se           

Solna stad
Miljö- och byggnadsförvaltningen
08-746 10 00
www.solna.se

Uppdaterad: 2016-06-23