Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

PFOS i fisk

Indikator TEMA.3.6.3.4

PFOS (perfluoroktansulfonsyra) tillhör gruppen perfluorerade ämnen som sedan 1950-talet har använts i ett stort antal produkter som exempelvis impregneringsmedel för textilier, rengöringsmedel, skidvallor och brandsläckningsskum. Perflourerade ämnen har fått stor spridning i miljön.

Ämnet är sedan 2008, med vissa undantag, förbjudet i kemiska produkter och varor inom EU. Dessvärre har flera av de ämnen som använts för att ersätta PFOS visat sig ha liknande negativa effekter för hälsa och miljö. Perfluorerade ämnen är mycket svårnedbrytbart och ansamlas i djur.

Halter av andra poly- och perflourerade ämnen, så kallade PFAS-ämnen, i fisk utöver PFOS finns i dokumentet över resultat från miljöförvaltningens miljögiftsövervakning av fisk.

PFOS i abborre, halt i muskel

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/kg) Datum

0

Brunnsviken

 7,0

2019

1

Djurgårdsbrunnsviken

 3,3

2019

2

Drevviken

 18

2019

3

Flaten

 14

2019

4

Görväln

 9,4

2016

5

Judarn

 1,9

2019

6

Lilla Värtan

 5,7

2019

7

Långsjön

 9,2

2019

8

Magelungen

 72

2019

9

Riddarfjärden

 11

2019

10

Råcksta Träsk

 8,5

2019

11

Trekanten

 5,1

2019

12

Ulvsundasjön

 16

2019

13

Årstaviken

 12

2019

14

Fiskarfjärden (n)

 7,7

2016

Datakälla: För att motsvara god kemisk status ska halter i fisk vara <9,1 µg/kg i sjöar och kustvatten.

Kommentar

Redovisade halter är PFOS i fiskmuskel baserat på poolade prover med minst 10 abborrar. Halter år 2010-2014 är omräknade halter i fiskmuskel baserat på uppmätt halt i lever enlig omvandlingsfaktor (Faxneld S., Danielsson S., Nyberg E. (2014) Distribution of PFAS in liver and muscle of herring, perch, cod, eelpout, arctic char, and pike from limnic and marine environments in Sweden. Report 9:2014. Swedish Museum of Natural History.)

Vid den senaste mätningen gjord år 2019, uppvisade majoriteten av vattenförekomsterna inom Stockholm stad höga halter av PFOS. Mycket höga halter påträffas i Magelungen, vilket med stor sannolikhet beror på att brandövningar med brandsläckningsskum innehållandes PFOS har förekommit vid Ågesta som är lokaliserat uppströms i sjösystemet.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Uppnår ej god kemisk status

>9,1 µg/kg

1

 Uppnår god kemisk status

<9,1 µg/kg

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2021-03-10