Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bly i ytvatten - filtrerad halt

Årstaviken
Årstaviken, en av fyra vattenförekomster med årlig miljögiftsprovtagning. Foto: Magnus Sannebro.
Indikator TEMA.3.6.1.2c

Bly är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. Mätvärden avser filtrerad halt av bly i ytvatten. Bedömning av kemisk status för kustvatten görs utifrån filtrerade halter medan bedömning för sjöar och vattendrag görs utifrån biotillgängliga halter.

Bly i ytvatten - årsmedel filtrerad halt

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Brunnsviken

2013

0,10

1

Brunnsviken

2014

0,10

2

Brunnsviken

2015

0,2

3

Brunnsviken

2016

0,10

4

Brunnsviken

2017

0,08

5

Brunnsviken

2018

0,07

6

Brunnsviken

2019

0,06

7

Brunnsviken

2020

0,010

8

Brunnsviken

2021

0,03

9

Brunnsviken

2022

0,06

10

Bällstaån

2015

0,08

11

Bällstaån

2016

0,05

12

Bällstaån

2017

0,07

13

Bällstaån

2018

0,10

14

Bällstaån

2019

0,09

15

Bällstaån

2020

0,06

16

Bällstaån

2021

0,08

17

Bällstaån

2022

0,08

18

Drevviken

2009

0,10

19

Drevviken

2010

0,03

20

Drevviken

2011

0,09

21

Drevviken

2012

0,04

22

Drevviken

2013

0,04

23

Drevviken

2014

0,02

24

Drevviken

2015

0,03

25

Drevviken

2016

0,02

26

Drevviken

2017

0,02

27

Drevviken

2018

0,02

28

Drevviken

2019

0,010

29

Drevviken

2020

0,007

30

Drevviken

2021

0,010

31

Drevviken

2022

0,010

32

Fiskarfjärden

2016

0,04

33

Fiskarfjärden

2022

0,02

34

Flaten

2018

0,02

35

Flaten

2019

0,03

36

Flaten

2020

0,009

37

Flaten

2021

0,008

38

Flaten

2022

0,009

39

Görväln

2016

0,02

40

Görväln

2022

0,02

41

Judarn

2015

0,02

42

Judarn

2016

0,02

43

Judarn

2017

0,02

44

Judarn

2018

0,03

45

Judarn

2019

0,2

46

Judarn

2020

0,10

47

Judarn

2021

0,010

48

Judarn

2022

0,010

49

Kyrksjön

2015

0,02

50

Kyrksjön

2016

0,03

51

Kyrksjön

2017

0,010

52

Kyrksjön

2018

0,010

53

Kyrksjön

2019

0,007

54

Kyrksjön

2020

0,006

55

Kyrksjön

2021

0,010

56

Kyrksjön

2022

0,02

57

Lilla Värtan

2016

0,10

58

Lilla Värtan

2017

0,02

59

Lilla Värtan

2018

0,02

60

Lilla Värtan

2019

0,010

61

Lilla Värtan

2020

0,02

62

Lilla Värtan

2021

0,010

63

Lilla Värtan

2022

0,04

64

Långsjön

2015

0,04

65

Långsjön

2016

0,03

66

Långsjön

2017

0,02

67

Långsjön

2018

0,02

68

Långsjön

2019

0,010

69

Långsjön

2020

0,010

70

Långsjön

2021

0,02

71

Långsjön

2022

0,03

72

Magelungen

2015

0,02

73

Magelungen

2016

0,03

74

Magelungen

2017

0,010

75

Magelungen

2018

0,03

76

Magelungen

2019

0,010

77

Magelungen

2020

0,010

78

Magelungen

2021

0,02

79

Magelungen

2022

0,010

80

Riddarfjärden

2016

0,07

81

Riddarfjärden

2017

0,02

82

Riddarfjärden

2018

0,03

83

Riddarfjärden

2019

0,02

84

Riddarfjärden

2020

0,010

85

Riddarfjärden

2021

0,02

86

Riddarfjärden

2022

0,03

87

Råcksta Träsk

2015

0,09

88

Råcksta Träsk

2016

0,04

89

Råcksta Träsk

2017

0,04

90

Råcksta Träsk

2018

0,04

91

Råcksta Träsk

2019

0,05

92

Råcksta Träsk

2020

0,03

93

Råcksta Träsk

2021

0,03

94

Råcksta Träsk

2022

0,02

95

Saltsjön

2009

0,10

96

Saltsjön

2010

0,07

97

Saltsjön

2011

0,03

98

Saltsjön

2012

0,04

99

Saltsjön

2013

0,09

100

Saltsjön

2014

0,04

101

Saltsjön

2015

0,07

102

Saltsjön

2016

0,08

103

Saltsjön

2017

0,02

104

Saltsjön

2018

0,02

105

Saltsjön

2019

0,007

106

Saltsjön

2020

0,007

107

Saltsjön

2021

0,02

108

Saltsjön

2022

0,04

109

Sicklasjön

2019

0,02

110

Sicklasjön

2020

0,005

111

Sicklasjön

2021

0,010

112

Sicklasjön

2022

0,02

113

Trekanten

2017

0,05

114

Trekanten

2018

0,03

115

Trekanten

2019

0,03

116

Trekanten

2020

0,010

117

Trekanten

2021

0,02

118

Trekanten

2022

0,02

119

Ulvsundasjön

2016

0,03

120

Ulvsundasjön

2017

0,02

121

Ulvsundasjön

2018

0,03

122

Ulvsundasjön

2019

0,02

123

Ulvsundasjön

2020

0,010

124

Ulvsundasjön

2021

0,02

125

Ulvsundasjön

2022

0,03

126

Årstaviken

2009

0,2

127

Årstaviken

2010

0,08

128

Årstaviken

2011

0,05

129

Årstaviken

2012

0,05

130

Årstaviken

2013

0,05

131

Årstaviken

2014

0,05

132

Årstaviken

2015

0,04

133

Årstaviken

2016

0,03

134

Årstaviken

2017

0,05

135

Årstaviken

2018

0,010

136

Årstaviken

2019

0,010

137

Årstaviken

2020

0,010

138

Årstaviken

2021

0,02

139

Årstaviken

2022

0,02

140

Ältasjön

2019

0,02

141

Ältasjön

2020

0,010

142

Ältasjön

2021

0,006

143

Ältasjön

2022

0,010

Datakälla: Filtrerade halter av bly i kustvatten jämförs med gränsvärdet för kemisk status på 1,3 ug/l enligt HVMFS 2019:25. Bedömning av sjöar och vattendrag görs baserat på biotillgänglig halt.

Om miljögiftsövervakningen

Provtagning av miljögifter i ytvatten har genomförts av miljöförvaltningen sedan 2009. Syftet är att övervaka vattendirektivets prioriterade ämnen, nationella så kallade särskilda förorenande ämnen samt andra lokalt prioriterade ämnen. Eftersom halten av miljögifter i vatten kan variera över året, beroende på förändringar i tillrinning och vattenföring, mäts halterna en gång i månaden och redovisas som årsmedelhalter.

Kontinuerlig provtagning genomförs i Årstaviken, Drevviken, Brunnsviken, Bällstaån, Ulvsundasjön och Saltsjön. Vissa år har provtagningen utökats till fler vattenområden.

Här hittar du fler indikatorer och rapporter från miljögiftsövervakningen.