Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Totalkväve - kustvatten

Indikator TEMA.3.2.3.1.4

Fosfor och kväve är de två viktigaste näringsämnena i kust- och havsvatten. Vilket av de två ämnena som det finns minst av och på det sättet blir begränsande för växternas produktion varierar mellan olika områden av kusten. I öppet hav tycks kväve i allmänhet vara det begränsande näringsämnet.

Totalkväve innefattar både kväve som är direkt tillgängligt för växterna och kväve som är bundet i organismer och mineraler. Färgerna visar tillstånd enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25).

Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg/l)

0

Husarviken

1979

1,30

1

Husarviken

1980

1,30

2

Husarviken

1981

1,30

3

Husarviken

1991

1,39

4

Husarviken

1992

1,77

5

Husarviken

1993

2,05

6

Husarviken

1994

1,85

7

Husarviken

1995

1,46

8

Husarviken

1996

1,10

9

Husarviken

1997

0,97

10

Husarviken

1998

0,91

11

Husarviken

1999

0,82

12

Husarviken

2000

0,74

13

Husarviken

2001

0,95

14

Husarviken

2002

0,91

15

Husarviken

2003

0,86

16

Husarviken

2004

0,64

17

Husarviken

2005

0,68

18

Husarviken

2006

0,70

19

Husarviken

2007

0,79

20

Husarviken

2008

1,03

21

Husarviken

2009

1,20

22

Husarviken

2010

1,30

23

Husarviken

2011

1,00

24

Husarviken

2012

1,30

25

Husarviken

2013

1,30

26

Husarviken

2014

1,30

27

Husarviken

2015

1,53

28

Husarviken

2016

1,53

29

Husarviken

2017

1,53

30

Husarviken

2018

1,25

31

Husarviken

2019

2,25

32

Husarviken

2020

2,06

Datakälla: Stockholm Vatten och Avfalls recipientkontroll

Kommentar

Förhöjda kvävehalter förekommer inom Stockolms kustvatten, och idag är det inget vattenområde som når en bättre statusklassning än måttlig. De högsta halterna uppmäts i Husarviken, vars kvävehalter har ökat stadigt sedan 2004.

Uppdaterad: 2021-03-25