Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Igelbäcken

Foto av Igelbäcken vid Ärvinge
Foto: Magnus Sannebro
Vattenområde TEMA.3.3.1

Ekologisk status: Måttlig
Kemisk status: Uppnår ej god

Igelbäcken är ca 10 km lång och rinner från Säbysjön i Järfälla över Järvafältet till Ulriksdals slott vid Edsviken. Bäcken är kulverterad under f.d. Barkarby flygplats. Uppströms Akallavägen kommer det största tillflödet, Djupanbäcken från sjön Djupan. Medelvattenföringen i Igelbäcken är drygt 100 l/s. Flödet kan vara litet under sommaren och dricksvatten tillsätts vid behov av Stockholm Vatten. Maximal vattenföring kan uppgå till ca 1000 l/s. Vid höga flöden har erosion inträffat vid Ärvinge.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Fysiska åtgärder

0

Genomförd
Järva - Skogvaktarkärret restaurering och ny damm

Genomförd

Fysiska åtgärder

2007

Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

1

Pågående
Skogvaktarkärret - Tillgänglighetsanläggningar

Pågående

Fysiska åtgärder

Exploateringskontoret

Fysiska åtgärder

2

Genomförs kontinuerligt
Skogvaktarkärret - bete av våtängar

Genomförs kontinuerligt

Fysiska åtgärder

Miljöförvaltningen, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

3

Genomförd
Järva - Hästa groddamm

Genomförd

Fysiska åtgärder

2007

Exploateringskontoret, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

4

Genomförd
Fiskväg vid Ulriksdals slott

Genomförd

Fysiska åtgärder

2014

Idrottsförvaltningen, Kungl. Djurgårdens Förvaltning, Länsstyrelsen i Stockholms län, Statens fastighetsverk

Fysiska åtgärder

5

Pågående
Hansta - nya småvatten kring Stordiket

Pågående

Fysiska åtgärder

Miljöförvaltningen, Trafikverket

Fysiska åtgärder

6

Genomförd
Igelbäcken - ny bäckfåra vid nya E18-bron

Genomförd

Fysiska åtgärder

2013

Trafikverket

Fysiska åtgärder

7

Genomförd
Igelbäcken - restaurering i Solna

Genomförd

Fysiska åtgärder

2011

Solna stad

Fysiska åtgärder

8

Genomförd
Igelbäcken - restaurering vid Eggeby

Genomförd

Fysiska åtgärder

2011

Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

9

Genomförd
Igelbäcken - restaurering vid Kymlinge

Genomförd

Fysiska åtgärder

2007

Solna stad, Sundbybergs stad

Fysiska åtgärder

10

Genomförs kontinuerligt
Igelbäcken - dricksvattentillsättning

Genomförs kontinuerligt

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

11

Förslag till åtgärd
Minskat läckage från Granholmstippen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Miljöförvaltningen

Fysiska åtgärder

12

Förslag till åtgärd
Igelbäcken - fortsatta restaureringar

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Fysiska åtgärder

13

Genomförd
Ärvinge Groddamm

Genomförd

Fysiska åtgärder

2021

Miljöövervakning och utredning

14

Genomförd
Miljöövervakningsprogram för Igelbäcken

Genomförd

Miljöövervakning och utredning

2012

Igelbäcksgruppen

Miljöövervakning och utredning

15

Genomförd
Bottenfaunaprovtagning i Igelbäcken 2013

Genomförd

Miljöövervakning och utredning

2013

Igelbäcksgruppen

Miljöövervakning och utredning

16

Genomförd
Undersökning av kiselalger i Igelbäcken 2012

Genomförd

Miljöövervakning och utredning

2012

Miljöförvaltningen

Miljöövervakning och utredning

17

Genomförs kontinuerligt
Provfiske i Igelbäcken

Genomförs kontinuerligt

Miljöövervakning och utredning

Igelbäcksgruppen, Naturhistoriska riksmuseet

Miljöövervakning och utredning

18

Genomförs kontinuerligt
Vattenprovtagning i Igelbäcken

Genomförs kontinuerligt

Miljöövervakning och utredning

Stockholm Vatten och Avfall

Miljöövervakning och utredning

19

Genomförd
Hydrologisk beräkningsmodell för Igelbäcken

Genomförd

Miljöövervakning och utredning

2007

Stockholm Vatten och Avfall

Miljöövervakning och utredning

20

Genomförd
Kulturreservatsbildning för Igelbäcken

Genomförd

Miljöövervakning och utredning

2006

Stadsbyggnadskontoret

Miljöövervakning och utredning

21

Pågående
Utredning om åtgärder i Igelbäcken från biotopkartering

Pågående

Miljöövervakning och utredning

Exploateringskontoret, Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen, Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Övriga åtgärder

22

Pågående
Framtagande av lokalt åtgärdsprogram för Igelbäcken

Pågående

Övriga åtgärder

2021

Järfälla kommun, Miljöförvaltningen, Solna stad, Stockholm Vatten och Avfall, Sundbybergs stad