Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Plantering av träd och skuggande växter

Åtgärd TEMA.3.3.8.3.33

Träd och skuggande växter bör planteras längs Igelbäckens huvudfåra för att motverka erosion i bäckfåran.

Förutom att motverkar erosion i bäckfåran bidrar även åtgärden till att avdunstningen minskar. Överhängande träd och buskar hindrar ljusinflödet, vilket medför att igenväxningen av bäcken minskar eftersom produktionen av arter som trådalger, kaveldun och bladvass motverkas, vilket i sin tur förenklar skötseln.

Träden som planteras bör vara tillräckligt rejäla i storleken för att ge skuggeffekt. Placeringen bör ta hänsyn till att bäckfåran kan behöva meandras och släntas av ytterligare på vissa ställen. Exotiska träd såsom exempelvis svarttall bör undvikas till förmån för inhemska arter för att främja den biologiska mångfalden. Vattenkrävande träd såsom björk och sälg kan med fördel placeras i bäckens lågpunkter då dessa trädarter är resistenta vid översvämningar.

Åtgärden är aktuell i området kring Djupanbäcken samt i sydliga lägen längs sträckan Kymlingelänken-Akallavägen.