Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Antracen i ytvatten

Indikator TEMA.3.3.8.2.7

Antracen är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. De uppmätta halterna jämförs med gränsvärden för god ytvattenstatus.

Antracen i ytvatten - årsmedelvärde

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Bällstaån

 0,0025

2021

1

Råcksta Träsk

 0,0012

2021

2

Lilla Värtan

 0,0005

2020

3

Sicklasjön

 0,0005

2020

4

Brunnsviken

 0,0005

2021

5

Magelungen

 0,0005

2020

6

Långsjön

 0,0005

2021

7

Drevviken

 0,0004

2021

8

Trekanten

 0,0004

2021

9

Riddarfjärden

 0,0004

2020

10

Saltsjön

 0,0004

2021

11

Ulvsundasjön

 0,0004

2021

12

Årstaviken

 0,0004

2021

13

Judarn

 0,0003

2021

14

Flaten

 0,0003

2020

15

Kyrksjön

 0,0002

2021

Datakälla: Miljögiftsövervakningen, miljöförvaltningen Stockholms stad

Kommentar

Halten av antracen i sjöar och kustvatten ska vara <0,1 µg/l för att motsvara god kemisk status.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Ej god

>0,1000 µg/l

1

 God

<0,1000 µg/l