Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Antracen i ytvatten

Indikator TEMA.3.3.8.2.7

Antracen är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. De uppmätta halterna jämförs med gränsvärden för god ytvattenstatus.

Antracen i ytvatten - årsmedelvärde

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Brunnsviken

2020

0,0008

1

Brunnsviken

2021

0,0005

Datakälla: Miljögiftsövervakningen, miljöförvaltningen Stockholms stad

Kommentar

Halten av antracen i sjöar och kustvatten ska vara <0,1 µg/l för att motsvara god kemisk status.