Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Antracen i ytvatten

Indikator TEMA.3.3.8.2.7

Antracen är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. De uppmätta halterna jämförs med gränsvärden för god ytvattenstatus.

Antracen i ytvatten - årsmedelvärde

Datakälla: Miljögiftsövervakningen, miljöförvaltningen Stockholms stad
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2021.
Senaste värdet:
0,0003 µg/l (2021).
Utgångsvärde:
0,0003 µg/l (2021).

Kommentar

Halten av antracen i sjöar och kustvatten ska vara <0,1 µg/l för att motsvara god kemisk status.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Ej god

>0,1000 µg/l

1

 God

<0,1000 µg/l