Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bens(k)fluoranten i ytvatten

Indikator TEMA.3.3.8.2.11

Bens(k)fluorantenär ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. De uppmätta halterna jämförs med gränsvärden för god ytvattenstatus.

Bens(k)fluoranten i ytvatten - årsmaxvärden

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Bällstaån

 0,0092

2021

1

Drevviken

 0,0057

2021

2

Magelungen

 0,0056

2020

3

Riddarfjärden

 0,0053

2020

4

Sicklasjön

 0,0043

2020

5

Saltsjön

 0,0041

2021

6

Brunnsviken

 0,0028

2021

7

Årstaviken

 0,0024

2021

8

Judarn

 0,0021

2021

9

Långsjön

 0,0021

2021

10

Trekanten

 0,0020

2021

11

Ulvsundasjön

 0,0017

2021

12

Lilla Värtan

 0,0016

2020

13

Råcksta Träsk

 0,0016

2021

14

Kyrksjön

 0,0016

2021

15

Flaten

 0,0014

2020

Datakälla: Miljögiftsövervakningen, miljöförvaltningen Stockholms stad.

Kommentar

Halten av bens(k)fluoranten i sjöar och kustvatten ska vara <0,017 µg/l (maxhalt) för att motsvara god kemisk status.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Ej god

>0,0170 µg/l

1

 God

<0,0170 µg/l