Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bens(k)fluoranten i ytvatten

Indikator TEMA.3.3.8.2.11

Bens(k)fluorantenär ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. De uppmätta halterna jämförs med gränsvärden för god ytvattenstatus.

Bens(k)fluoranten i ytvatten - årsmaxvärden

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Flaten

2020

0,0014

1

Flaten

2022

0,0008

Datakälla: Miljögiftsövervakningen, miljöförvaltningen Stockholms stad.

Kommentar

Halten av bens(k)fluoranten i sjöar och kustvatten ska vara <0,017 µg/l (maxhalt) för att motsvara god kemisk status.