Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bens(k)fluoranten i ytvatten

Indikator TEMA.3.3.8.2.11

Bens(k)fluorantenär ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. De uppmätta halterna jämförs med gränsvärden för god ytvattenstatus.

Bens(k)fluoranten i ytvatten - årsmaxvärden

Datakälla: Miljögiftsövervakningen, miljöförvaltningen Stockholms stad.
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2020.
Senaste värdet:
0,0020 µg/l (2021).
Utgångsvärde:
0,0013 µg/l (2020).

Kommentar

Halten av bens(k)fluoranten i sjöar och kustvatten ska vara <0,017 µg/l (maxhalt) för att motsvara god kemisk status.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Ej god

>0,0170 µg/l

1

 God

<0,0170 µg/l