Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fluoranten i ytvatten

Indikator TEMA.3.3.8.2.8

Fluoranten är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. De uppmätta halterna jämförs med gränsvärden för god ytvattenstatus.

Fluoranten i ytvatten - årsmedelvärden

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Bällstaån

 0,0151

2021

1

Drevviken

 0,0058

2021

2

Råcksta Träsk

 0,0047

2021

3

Brunnsviken

 0,0045

2021

4

Långsjön

 0,0042

2021

5

Sicklasjön

 0,0042

2020

6

Magelungen

 0,0039

2020

7

Trekanten

 0,0039

2021

8

Lilla Värtan

 0,0036

2020

9

Årstaviken

 0,0032

2021

10

Saltsjön

 0,0031

2021

11

Riddarfjärden

 0,0031

2020

12

Ulvsundasjön

 0,0030

2021

13

Judarn

 0,0030

2021

14

Kyrksjön

 0,0024

2021

15

Flaten

 0,0023

2020

Datakälla: Miljögiftsövervakningen, miljöförvaltningen Stockholms stad

Kommentar

Halten av fluoranten i sjöar och kustvatten ska vara <0,063 µg/l för att motsvara god kemisk status.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Ej god

>0,0630 µg/l

1

 God

<0,0630 µg/l