PCB i rötslam

Det finns ungefär 16 ton PCB inbyggt i fastigheter i staden, bland annat i fogmassor och golv. Halterna i slammet speglar till viss del läckaget från dessa.
Medelkoncentration av PCB i rötslam.
Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Efter några år med svagt stigande värden verkar PCB-halterna åter minska. Ökningen kan bero på tillskott till avloppsnätet från saneringar och rivningar av fastigheter med PCB-fogar. Något gränsvärde för PCB vid användning av slam för jordbruksändamål finns inte. Riktvärdet förPCB var tidigare 0,4 mg/kg TS.
Indikator TEMA.6.6.1
Senast uppdaterad: 2020-01-14
Ansvarig organisation
Kontakt