Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fördröjningsmagasin under Bromstens bollplan

Flygbild över Bromstens IP med Bällstaån markerad
Flygbild över Bromstens IP med Bällstaån markerad
Åtgärd TEMA.1.3.1.3

Bällstaån är särskilt känslig för översvämningar vid kraftiga regn. För att minska riskerna för översvämningar i Bromsten planeras ett fördröjningsmagasin under gräsplanen vid Bromstens bollplan.

Genom att bygga ett magasin för dagvatten kan vattnet fördröjas så att risken för översvämningar minskas vid kraftiga regn. Under Bromstens IP planeras ett magasin som ska kunna fördröja 10 000 kubikmeter vatten. När Bällstaån når en viss vattennivå leds vattnet från ån in i magasinet via en 20-30 meter lång tilloppskanal. När nivån i Bällstaån sedan sjunker pumpas vattnet tillbaka ut i ån.

Det slam som blir kvar i magasinet töms och tas om hand. Anläggningen förväntas inte bidra till någon nämnvärd reduktion av föroreningar utan den syftar främst till att minska riskerna för översvämningar i både befintlig och tillkommande bebyggelse. I samband med anläggande av magasinet behöver grundvatten ledas bort temporärt. Det innebär att en ansökan om tillstånd enligt 9 och 11 kapitlet miljöbalken behövs för det planerade arbetet.

Bollplanen är idag grusad men det finns önskemål om att anlägga konstgräs där. I nära anslutning till platsen planeras för en ny skola och det finns även önskemål om flera parkeringsplatser i närområdet. Sammantaget innebär detta att flera olika projekt behöver samordnas med det planerade underjordiska magasinen.

Exploateringskontoret har beviljats medel för delfinansiering av magasinet ur stadens centrala medelreserv för klimatinvesteringar, men det är Stockholm Vatten och Avfall som har ansvar för både projektering och genomförande av åtgärden. Eftersom marken är dålig inom området kommer det behövas markförstärkningar vilket påverkar kostnadsbilden.

På grund av oklarheter kring finansieringen av magasinet är tiden för genomförandet inte fastställd.

Resultat

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har 2022-12-08 meddelat dom i Stockholm Vatten och Avfalls (SVOA) ansökan om tillstånd för vattenverksamhet. Domstolen lämnar tillstånd till SVOA för anläggande av underjordiskt fördröjningsmagasin vid Bromstens idrottsplats. Läs hela domen under "Dokument" nedan.

Aktör
  • Exploateringskontoret
  • Stockholm Vatten och Avfall
Uppdaterad: 2022-12-14