Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fördröjningsmagasin under Bromstens bollplan

Flygbild över Bromstens IP med Bällstaån markerad
Flygbild över Bromstens IP med Bällstaån markerad
Åtgärd TEMA.1.3.1.3

För att minska riskerna för översvämningar i Bromsten byggs ett fördröjningsmagasin under gräsplanen vid Bromstens bollplan.

Bällstaåns avrinningsområde består till stor del av hårdgjorda ytor som bostadsområden, industri- och centrumbebyggelse. Dagvattnet transporteras snabbt och flödet till ån varierar kraftigt. Detta gör Bällstaån särskilt känslig för översvämningar. Genom att bygga ett magasin för dagvatten kan vattnet fördröjas vid kraftiga regn så att risken för översvämningar minskas.

Exploateringskontoret har beviljats medel ur Stockholms stads klimatfond för ett fördröjningsmagasin som byggs som ett slutet magasin under Bromstens bollplan. Vid höga flöden i Bällstaån kan vatten från ån ledas in till magasinet via en cirka 20-30 meter lång tilloppskanal. Kanalen ansluts till ett skibord som placeras i Bällstaån. När vattennivån sjunkit pumpas vattnet tillbaka ut till ån.

I samband med anläggande av magasinet behöver grundvatten ledas bort temporärt. Det innebär att en ansöka om tillstånd enligt 9 och 11
kapitlet miljöbalken behövs för det planerade arbetet.

Anläggningen bedöms inte kunna rena dagvatten i någon nämnvärd utsträckning eftersom den inte kommer nyttjas förrän vid riktigt kraftig nederbörd. Omfattande grundförstärkningar kommer att krävas, även ombyggnad/återställande av bollplanen.

Ansvarig organisation
  • Exploateringskontoret
Aktör
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2020-12-11