Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Nivåskillnad Mälaren och Saltsjön

Flybild över slussen med Mälaren och Saltsjön
Flygbild över Slussen. Foto: Lennart Johansson
Indikator TEMA.1.3.1.4

Mälarens vattennivå ligger ca 70 cm över Saltsjön, räknat som årsmedelvärde för den senaste tioårsperioden. Medelvattenståndet i Mälaren är ca 417 cm, angett i Mälarens höjdsystem (höjd över Karl Johan-slussens västra tröskel). Det motsvarar vattennivån 86 cm i RH2000.

Skillnaden i vattennivå medför att det är möjligt att tappa ut vatten ur Mälaren för att undvika översvämningar. Nivåskillnaden förhindrar också att saltvatten tränger in i Mälaren, vilket kan påverka dricksvattenkvaliteten.

Indikatorn visar den genomsnittliga skillnaden i vattennivå mellan Mälaren och Saltsjön under året, uttryckt som årsmedelvärde i cm. Vattennivån i Mälaren beräknas som ett medelvärde för sex mätstationer - från Kungsör i väster till Stockholm i öster (Hammarbyslussen). Vattennivån i Saltsjön mäts vid Hammarbyslussen av Stockholms Hamnar.

Läs mer om SMHI:s och Stockholms Hamnars havsnivåmätningar nedan.

Differens vattennivå Mälaren och Saltsjön, årsmedelvärde

Rad-id Mätserie Senaste värdet (cm) Datum

0

Linjär trend

 71

2022

1

Årsvärden

 67

2022

Datakälla: Stockholms Hamnar

Kommentar

Skillnaden i vattennivå mellan Mälaren och Saltsjön är viktig, eftersom den påverkar möjligheten att tappa ut vatten ur Mälaren vid högvatten för att undvika översvämning. Nivåskillnaden är också intressant pga risk för saltvatteninträngning när havsnivån är extremt hög. Vattennivån i Saltsjön kan förändras snabbt pga variationer i lufttryck och vindar, medan Mälarens vattennivå förändras mer långsamt.

Diagrammet visar att den genomsnittliga nivåskillnaden mellan Mälaren och Saltsjön har ökat under den senaste 50-årsperioden. Medelvärdet för hela tidsserien är 65 cm, denna nivåskillnad har ökat till 68 cm för perioden 1991-2020. Det högsta värdet för den redovisade tidsperioden uppgår till 82 cm (1996), medan det lägsta var 43 cm (1989).

Den främsta orsaken till att nivåskillnaden ökat är att landhöjningen i Stockholm ännu är större än den globala havsnivåhöjningen, vilket medför att den relativa havsnivån sjunker. Detta förhållande bedöms enligt SMHI råda fram till ca år 2050, varefter den årliga havsnivåhöjningen förväntas vara större än landhöjningen. Nivåskillnaden mellan Mälaren och Saltsjön kommer då gradvis att minska. Resonemanget ovan utgår från en bedömning om maximalt ca en meters global havsnivåhöjning till år 2100.