Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tenstadalens dagvattenpark

Illustration av dagvattenpark Tenstadalen
Tenstadalens dagvattenpark, visualisering från 3D-modell. Illustration: Gabriel Lindqvist, Ramböll.
Åtgärd TEMA.1.3.1.4

Nedströms Hjulsta Vattenpark, i Tenstadalen, planeras en anläggning för flödesutjämning och rening av dagvatten. Målet är att rena dagvatten från bland annat Lunda industriområde och att översvämningszoner skapas för Bällstaåns flöde.

Tenstadalen är en dalgång i nordvästra Stockholm. Österut gränsar dalen mot bostadsområdena Hjulsta och Tensta och västerut mot Mälarbanans spår mellan Spånga och Barkarby. På andra sidan Mälarbanan ligger Lunda industriområde. Tillflödet till Bällstaån kommer till stor del via dagvattenledningsnät som leder regn från närliggande hårdgjorda ytor rakt ner i ån. Vid skyfall stiger nivån snabbt vilket gör att Bällstaån svämmar över.

Från Lunda industriområde kommer dagvatten ledas under Mälarbanan, via en pumpstation i områdets södra del. Pumpstationen lyfter vattnet och släpper ut det till en damm. Från den första dammen rinner vattnet sedan vidare via en ledning till en tvådelad damm. Härifrån faller vattnet ner i en våtmark. Vid låga flöden i Bällstaån kommer våtmarken fungera som ett sista poleringssteg för det renade dagvattnet som rinner ut i Bällstaån. Vid höga flöden, exempelvis i samband med skyfall, stiger vattenytan. Då bräddar Bällstaån upp i våtmarken och till angränsande fördröjningsytor. För mer information om projektet, läs systemhandlingen här.

Mellan Mälarbanan och Bällstaån föreslås en vegetationsridå med träd och buskar för att skärma av parkmiljön från järnvägen. Grupperingar av träd och buskar anläggs på den östra sidan av ån för att ge en mer sammanhållen och rumsbildande miljö i årummet. För att tillgängliggöra miljön för allmänheten anläggs en gångbar stig som slingrar sig fram genom området. Genom att delvis tillgängliggöra denna miljö blir dammarna integrerade i den befintliga parkmiljön, och på så vis kan förhållandevis stora rekreativa värden skapas.

Reningseffekten i anläggningen uppskattas till 75 kilo fosfor/år.

Ansvarig organisation
  • Järva stadsdelsförvaltning
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-11-02