Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Vattennivån i Mälaren

Indikator TEMA.1.3.1.1

Mälaren är en reglerad sjö, tappningen av vatten sköts av Stockholms Hamnar på uppdrag av Stockholms stad. Mälaren började regleras 1943 enligt den första vattendomen för sjön. Syftet var att motverka översvämningar av jordbruksmark, men också att undvika alltför låga vattenstånd. En ny reglering började tillämpas under 1968. Den nuvarande vattendomen är från 1989, men när nya Slussen är färdigbyggd kommer regleringen av Mälaren att ske enligt ny vattendom.

Vatten kan släppas ut ur sjön i Stockholm och Södertälje. Tappningskapaciteten, d.v.s. den mängd vatten som man kan få ut ur Mälaren till Saltsjön, är idag dryga 800 m³/s. Ju större nivåskillnaden är mellan Mälaren och Saltsjön desto mer vatten går det att tappa ut. Den genomsnittliga nivåskillnaden är idag 68 cm. När vattenståndet är lägre än 410 cm är alla dammluckor och övriga tappställen i Södertälje och Stockholm stängda. När vattennivån överstiger 410 cm öppnas dammluckan vid Riksbron. Därefter öppnas olika luckor i en bestämd ordning, sist öppnas luckan i Karl Johan-slussen. Om vattenståndet är högre än 460 cm över slusströskeln, påbörjas även avtappning vid slussarna i Hammarby och Södertälje.

Vattennivån i Mälaren, cm över slusströskeln - Årsmedelvärden

Rad-id Datum Värde (cm)

0

1900

420

1

1901

401

2

1902

409

3

1903

447

4

1904

427

5

1905

413

6

1906

418

7

1907

420

8

1908

413

9

1909

417

10

1910

434

11

1911

421

12

1912

418

13

1913

429

14

1914

403

15

1915

395

16

1916

436

17

1917

407

18

1918

417

19

1919

408

20

1920

416

21

1921

398

22

1922

411

23

1923

413

24

1924

426

25

1925

400

26

1926

403

27

1927

441

28

1928

410

29

1929

407

30

1930

414

31

1931

421

32

1932

404

33

1933

383

34

1934

405

35

1935

431

36

1936

424

37

1937

400

38

1938

404

39

1939

396

40

1940

388

41

1941

377

42

1942

385

43

1943

413

44

1944

421

45

1945

418

46

1946

412

47

1947

396

48

1948

399

49

1949

407

50

1950

410

51

1951

415

52

1952

407

53

1953

410

54

1954

415

55

1955

402

56

1956

409

57

1957

417

58

1958

417

59

1959

405

60

1960

419

61

1961

417

62

1962

416

63

1963

403

64

1964

402

65

1965

413

66

1966

412

67

1967

423

68

1968

416

69

1969

410

70

1970

415

71

1971

413

72

1972

412

73

1973

411

74

1974

419

75

1975

408

76

1976

403

77

1977

426

78

1978

419

79

1979

420

80

1980

420

81

1981

421

82

1982

418

83

1983

419

84

1984

424

85

1985

418

86

1986

421

87

1987

416

88

1988

420

89

1989

407

90

1990

419

91

1991

417

92

1992

414

93

1993

414

94

1994

415

95

1995

420

96

1996

415

97

1997

416

98

1998

421

99

1999

421

100

2000

426

101

2001

419

102

2002

419

103

2003

415

104

2004

418

105

2005

415

106

2006

420

107

2007

416

108

2008

418

109

2009

418

110

2010

417

111

2011

418

112

2012

422

113

2013

413

114

2014

418

115

2015

418

116

2016

415

117

2017

413

118

2018

410

119

2019

419

120

2020

416

121

2021

420

122

2022

416

123

2023

421

Datakälla: Stockholms Hamnar

Kommentar

Medelvattenståndet i Mälaren är 417 cm, angett i Mälarens höjdsystem (höjd över Karl Johan-slussens västra tröskel). Det motsvarar vattennivån 86 cm i RH2000. Vattennivån i Mälaren har tidigare mätts på tre platser, men har nu utökats till sex mätstationer - från Kungsör i väster till Stockholm i öster. Ett medelvärde beräknas för hela sjön baserat på dessa mätpunkter.

Indikatorn visar tydligt effekten av Mälarens reglering, där variationen i medelvattenstånd numera är relativt liten från år till år. Skillnaderna kan dock vara stora sett över kortare tidsperioder. Vattennivån varierar normalt upp till en halvmeter sett över året. Skillnaden mellan max- och miniminivån under ett år kan vara uppemot 70 cm.

I december 2000 uppmättes den högsta vattennivå som varit i Mälaren under reglerad tid, 473 cm. Detta var på grund av den mycket höga tillrinningen under hösten det året. Händelsen uppmärksammade behovet av att öka tappningskapaciteten från Mälaren, vilket är ett av syftena med ombyggnaden av Slussen i Stockholm. Här kan du läsa mer om projektet Nya Slussen.