Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Snödjup

Indikator TEMA.1.3.7.3

Snödjupet har mätts regelbundet vid Observatorielunden i Stockholm sedan vintern 1904/05. Snödjupet mäts dagligen av SMHI kl 07.00 med hjälp av en mätsticka. Mätnoggrannheten uppgår till en centimeter och det rapporterade snödjupet skall helst avse medelvärdet från minst fem mätpunkter med några meters avstånd.

Anders Moberg från Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet har sammanställt datasetet för perioden 1904-1950. Dataserien redovisar dels maximalt snödjup i december, dels maximalt snödjup under vinterperioden december till april.

I denna indikator redovisas det maximala snödjupet under vinterperioden (dec-april). Årtal för perioden refererar till år för december månad. Medelvärdet för referensnormalperioden 1961-1990 är 27 cm i maximalt snödjup under vintern.

Maximalt snödjup vid Observatorielunden, perioden december-april

Datakälla: SMHI samt Anders Moberg, Stockholms universitet
Senaste värdet:
7 cm (2021).
Utgångsvärde:
15 cm (1904).
Normalvärde 1961-1990:
27 cm.

Kommentar

Variationen i maximalt snödjup under vintern kan vara mycket stor från år till år. Det största årliga snödjupet under tidsperioden inträffade vintern 1908/09, då det var 76 cm vid Observatorielunden. Den senaste gången det var minst en halvmeter snö i Stockholm var vintern 2009/10. Den hittills snöfattigaste vintern var 1972/73, då det maximala snödjupet endast var 3 cm. Vintern 2021/22 var det maximala snödjupet 7 cm.

Diagrammet visar en tydlig trend att det årliga maximala snödjupet i Stockholm gradvis har minskat under 1900-talet. Perioden 1904-1930 var det i medel 35 cm, följt av 1931-1960 då det var 28 cm. Medelvärdet för referensnormalperioden 1961-1990 uppgår till 27 cm snödjup. Medelvärdet för den efterföljande perioden 1991-2020 var 22 cm, en minskning med 18 %. Under 2000-talet verkar dock snödjupet ha ökat igen.

Det bör påpekas att denna snödjupsindikator inte innefattar månaden november. Orsaken framgår ovan: statistiken från 1904 omfattar bara månaderna dec-april, och för att få en enhetlig tidsserie har vi valt att behålla denna tidsperiod. I november 2016 inträffade ett kraftigt snöfall i Stockholm som gav drygt 40 cm snö, men detta inkluderas alltså inte i statistiken för maximalt snödjup. Detta kan naturligtvis ha inträffat även tidigare år, vilket man bör vara medveten om när man studerar vinterns största snödjup.

Uppdaterad: 2022-06-01