Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Nonylfenol i rötslam

Indikator TEMA.6.10.2

Nonylfenol bildas som nedbrytningsprodukt av nonylfenoletoxilater, som används främst vid olika typer av rengöring. Nonylfenol är giftigt och skadar reproduktionen hos vattenlevande organismer. Användningen är förbjuden i EU men de finns fortfarande i importerade textilier. Tvättvatten från sådana textilier är den dominerande källan till reningsverken.

Medelkoncentration av nonylfenol i rötslam ifrån Henriksdal och Bromma reningsverk.

Rad-id Reningsverk Senaste värdet (µg/g ts) Datum

0

Bromma

 6,1

2020

1

Henriksdal

 5,0

2020

2

Totalt

 9,2

2016

3

Totalt 3-årsmedel

 6,0

2020

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Vi har haft en klart nedåtgående trend för nonylfenol som nu ser ut att ha mattats av. EU har beslutat om ett gränsvärde för nonylfenol i importerade textilier som ska börja gälla år 2021 vilket förhoppningsvis kommer att påskynda nedgången ytterligare eftersom nonylfenol till största delen tillförs reningsverken via tvätt av textilier.

Något gränsvärde för nonylfenol vid användning av slam för jordbruksändamål finns inte. Riktvärdet för Nonylfenol var tidigare 50 mg/kg TS.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2021-08-09