Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Handlingsplan för biologisk mångfald

Artikel 12.4

Gunilla Hjorth berättar om handlingsplanen för biologisk mångfald

Den 30 november 2020 antog kommunfullmäktigemöte en stadsövergripande handlingsplan för biologisk mångfald. Handlingsplanen är stadens första och kan tillsammans med insatser från boende, fastighetsägare och förvaltningar bidra till att stärka naturen i Stockholm.

Handlingsplanen vilar på fem strategier som syftar till att ta ett helhetsgrepp om frågan. Det handlar om att arbeta in frågan om biologisk mångfald tidigt i stadens processer och att genomföra förstärkningsåtgärder på de platser där de gröna sambanden är svaga, men även att involvera stadens olika aktörer som kan bidra i arbetet.

– Det är otroligt glädjande att man nu har klubbat igenom den här handlingsplanen. Det här är det första strategiska styrdokument för att arbeta med biologisk mångfald som vi någonsin har haft i Stockholms stad. Jag tror att den kommer att få väldigt stor betydelse, både som strategiskt dokument att luta sig emot när man fattar olika typer av beslut, men även som ett konkret verktyg för att jobba med åtgärder som gynnar biologisk mångfald. säger Gunilla Hjorth, ekolog på miljöförvaltningen.

Biologisk mångfald innebär hög variation i naturen, både inom och mellan arter och variation av olika naturtyper och ekosystem. Mångfalden är nödvändig för att upprätthålla funktioner och processer i ekosystemen och för att öka motståndskraften mot olika former av yttre påverkan.

– I Stockholms stad har vi förvånansvärt höga naturvärden på vissa håll, medan vi på andra håll har naturvärden som behöver stärkas upp. Den här handlingsplanen kommer kunna hjälpa till med detta, säger Gunilla Hjorth, Ekolog på miljöförvaltningen.

Fem strategier för att stärka naturen

Handlingsplanen innehåller fem strategier som syftar till att konkretisera hur staden ska arbeta med etappmålen om biologisk mångfald i miljöprogrammet, samtidigt som målen för bostadsförsörjningen prioriteras.

Miljöprogrammets övergripande målbild:

  • Ett Stockholm med biologisk mångfald i väl fungerande och sammanhängande ekosystem

Handlingsplanens fem strategier för att nå målbilden i miljöprogrammet:

  1. Lyft fram prioriterade arter och naturkvaliteter
  2. Uppmärksamma biologisk mångfald i stadens processer
  3. Genomför ekologiska förstärkningsåtgärder
  4. Utveckla kunskap och kommunikation
  5. Utveckla verktyg som underlättar samverkan och genomförande
Uppdaterad: 2021-06-09