Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Miljöprogram 2020-2023

Styrdokument MP

I maj 2020 antog kommunfullmäktige ett nytt miljöprogram för perioden 2020–2023. Miljöprogrammet innehåller sju övergripande mål och 16 etappmål som staden ska uppfylla.

Miljöprogrammets syfte är att styra och samordna stadens egen verksamhet för att nå visionen om ett klimatsmart och ekologiskt hållbart Stockholm. Stockholm har sedan länge ett ambitiöst miljö- och klimatarbete. Med det nya miljöprogrammet vill staden flytta fram positionerna ytterligare. Miljöprogrammet sträcker sig över perioden 2020-2023 och slår fast mål inom de områden där utmaningarna för Stockholm bedömts som störst.

Vägledning, inspiration och stöd

E-utbildning om miljöprogrammet

Nu finns en intern e-utbildning som ger tips och stöd i arbetet med miljöprogrammet. Utbildningen riktar sig till chefer i alla stadens verksamheter, men även till andra medarbetare som har en viktig roll i miljöarbetet; miljösamordnare och miljöombud, strateger, planerare, projektledare och upphandlare.

Om miljöprogrammet

Ambitiöst miljöarbete – en del av Stockholms historia

Stockholm har en historia av ambitiöst miljö- och klimatarbete. Redan 1976 antog staden sitt första heltäckande miljöprogram, och efter det har en rad program följt. För varje programperiod har staden vässat sina höga ambitioner och tagit med nya utmaningar. Miljöprogram 2020-2023 är stadens nionde i ordningen. Tack vare att långt och framgångsrikt miljöarbete utsågs Stockholms till Europas första miljöhuvudstad 2010.

Måluppfyllelse kräver samarbete

Miljömålen i programmet är högt ställda, och staden kommer inte uppnå dem av egen kraft, utan arbetet behöver ske i nära samverkan med omvärlden och genom teknikutveckling. Programmet har därför utformats på ett sätt som ska stimulera och stärka samverkan, innovation och kommunikation. Näringslivets roll i miljöarbetet tydliggörs och former för samverkan behöver utvecklas. Stockholmarnas aktiva val har också stor betydelse för hur snabbt de uppsatta målen kan nås.

Uppdaterad: 2023-09-12
Styrdokument