Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Giftfri stad

Förskolebarn
Mål 7: Ett giftfritt Stockholm
Prioriterat mål MP.7

Mål 7: Ett giftfritt Stockholm

Målbilden är, i enlighet med det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, att förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället inte ska hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.

Uppdaterad: 2024-02-27