Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

3.1 Kartlägga avtal

Avfallsinsamling med sopsug
Foto: Yanan Li
Åtgärd PL.1.8

Åtgärd 3.1: Kartlägga avtalssituationen gällande hämtning av avfall från förvaltningar och bolag där plast ingår

Utmaningen

I dagsläget ombesörjs avfallshanteringen genom många olika, lokala avtal både inom och mellan förvaltningarna och bolagen. En skillnad finns gällande abonnemang från egna upphandlingar (verksamhetsavfall) respektive det kommunala renhållningsmonopolet (kommunalt avfall). Därutöver är många verksamheter inhysta i privata fastighetsägares lokaler där avfallshanteringen ingår som en del i hyran. Detta får till följd att det saknas överblick och kontroll på den mängd plastavfall som uppstår och hur den hanteras, både vad gäller förpackningar och övrig plast. Därför behövs mer av ett helhetsgrepp om nämndernas och bolagens avfallshantering. En större andel gemensamma avtal för hämtning och behandling av olika avfallsfraktioner behövs sannolikt för många av stadens verksamheter. I remissvaren till avfallsplan för Stockholm 2021–2024 har många av stadens verksamheter också efterfrågat centralt stöd och ramavtal för olika typer av avfallshämtning.

Åtgärden

Åtgärden syftar till att få en bättre bild av den nuvarande avtalssituationen gällande hämtning och hantering av plastavfall. Kartläggningen ska också utgöra underlag för en gemensam eller samordnad upphandling för förvaltningar och bolag, se åtgärd 3.3: Upphandla avtal. Kartläggningen bör inkludera hur situationen ser ut för såväl förpackningar som övrig plast så koppling finns även till åtgärd 3.2: Utsortering av övrig plast.

Genomförandet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för att göra själva kartläggningen med stöd av servicenämnden och Stockholm Vatten och Avfall AB. Servicenämnden bidrar med vilka parametrar som ska kartläggas för att få så bra underlag som möjligt till upphandlingen i åtgärd 3.3: Upphandla avtal. Stockholm Vatten och Avfall AB bidrar med sin expertkompetens på avfallsområdet. De förvaltningar och bolag som äger nuvarande avtal på avfallsområdet behöver också involveras för att ge en nulägesbild och bidra med kunskap om vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre i framtiden. Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår hur resultatet av kartläggningen ska förvaltas för att bidra till en väl fungerande avfallshantering inom stadens verksamheter.

Kartläggningen påbörjas under 2022 och slutförs senast 2023.

Resultat

På uppdrag av miljöförvaltningen i Stockholms stad har WSP genomfört en kartläggning av avtalssituationen hos samtliga förvaltningar och bolag i Stockholms stad gällande hämtning av verksamhetsavfall där plast ingår.

Kartläggningen visar att åtta förvaltningar och bolag har förvaltningsövergripande avtal för hämtning av verksamhetsavfall, där samtliga avtal inkluderar hämtning av plastförpackningar. Resterande förvaltningar och bolag uppger att upphämtning av verksamhetsavfall ingår i hyreskontraktet och/eller att det finns flera kortare verksamhetsspecifika avtal. I flera fall är förvaltningarna och bolagen osäkra på hur hämtning av verksamhetsavfall ombesörjs.

Sammanfattningsvis är bilden att hämtning av verksamhetsavfall i staden är decentraliserad och att det finns en kunskapsbrist hos framför allt förvaltningarna men också bolagen gällande hämtning och hantering av verksamhetsavfall.

Hela rapporten finns att läsa nedan.

Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Aktör
  • Servicenämnden
  • Stockholm Vatten och Avfall
Uppdaterad: 2023-05-12