Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

3.3 Enhetliga avtal för avfallshantering

Diskussion vid ett skrivbord
Foto: Lennart Johansson
Åtgärd PL.1.10

Åtgärd 3.3: Upphandla enhetliga avtal för hämtning av avfall där plast ingår för både förvaltningar och bolag

Utmaningen

Det saknas överblick och kontroll av mängden plastavfall som uppstår och hur den hanteras inom Stockholms stads verksamheter. I dagsläget ombesörjs avfallshanteringen genom många olika, lokala avtal både inom och mellan nämnderna och bolagen. Det finns därför ingen bra bild över hur mängderna plastavfall ser ut och utvecklas i framtiden.

Åtgärden

Åtgärden syftar till att upphandla enhetliga avtal för hämtning och hantering av avfall, där plasten är en del, utefter det behov som kartläggning i åtgärd 3.1 Kartlägga avtal visar. Gemensamma och enhetliga avtal gör det mer likvärdigt i stadens verksamheter. Avtalen bör inkludera förhållanden kring hantering och insamling av såväl förpackningar som övrig plast. Därför behöver resultatet från utredningen enligt åtgärd 3.2 Utsortering av övrig plast också beaktas i arbetet för att kunna ringa in vilken del av plastavfallshanteringen som kan upphandlas (verksamhetsavfall) och vilken som omfattas av det kommunala renhållningsmonopolet (kommunalt avfall).

Genomförandet

Servicenämnden bör mot bakgrund av vad kartläggningen i åtgärd 3.1: Kartlägga avtal och utredningen i åtgärd 3.2 Utsortering av övrig plast visar, samordna och genomföra de upphandlingar som behövs. Det görs under 2026 med stöd av Stockholm Vatten och Avfall AB samt miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Ansvarig organisation
  • Servicenämnden
Aktör
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
  • Stockholm Vatten och Avfall
Uppdaterad: 2023-01-05