Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

God stadsmiljö


Öppen dagvattenlösning med växtbädd - Norra Djurgårdsstaden.
Mål MP.3.7

Varje stadsdel ska planeras för god stadsmiljö

Goda stadsmiljöer kännetecknas bland annat av att de är bra utformade, levande, trygga samt integrerar flera samhällsfunktioner. Attraktiva stadskvalitéer utgörs bland annat av en god tillgänglighet till kollektivtrafik, service, kultur, idrottsplatser och naturområden. Delaktighet och dialog är en viktig demokratisk förutsättning för att skapa goda stadsmiljöer där invånarna känner sig nöjda.

Delmålet kan nås genom att

  • Den stadsövergripande planeringen sker på ett integrerat sätt som där olika anspråk på markanvändning och bebyggelseutvecklingen tydliggörs och avvägs.
  • Planeringsprocessen skapar förutsättningar för delaktighet och dialog.
Målbedömning: Delmålet har uppfyllts delvis Delmålet har uppfyllts delvis
Uppföljningsansvar
  • Stadsbyggnadsnämnden
Genomförandeansvar
  • Exploateringsnämnden
  • Fastighetsnämnden
  • Idrottsnämnden
  • Kulturnämnden
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
  • Trafiknämnden
Uppdaterad: 2020-10-21