Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bättre luft

Lekande barn på förskola
Förskolan Paletten. Foto: Fredrik Persson
Mål MP.6.4

Luftkvaliteten inomhus ska bli bättre

En god ventilation förebygger olika typer av risker i inomhusmiljön, bland annat genom att tillföra frisk luft och att tranportera bort fukt och eventuella föroreningar.

Delmålet kan nås genom att:

  • Vid nybyggnation och ombyggnad av bostäder ska ventilationen ha en standard som motsvarar minst miljöbyggnad klass silver avseende kap 7 Ventilationsstandard. Kravet innebär en något högre standard än vad som följer av Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation och garanterar en god miniminivå.
  • Vid nybyggnad avses krav i manual ”Miljöbyggnad nyproduktion” kap 7 ventilationsstandard nivå silver och i ombyggnationer manual ”Miljöbyggnad befintliga” kap 7 ventilationsstandard nivå silver.
  • Till ombyggnader räknas fastigheter där evakuering krävs för ombyggnationen.
Målbedömning: Delmålet har uppfyllts Delmålet har uppfyllts

Bedömning av måluppfyllelse
Fastighetsnämnden bedömer att delmålet har uppfyllts helt under programperioden 2016- 2019.

Staden har under programperioden arbetat för att säkra en bra inomhusmiljö och arbetet bidrar till ständiga förbättringar av inomhusmiljön.

Stadens verksamheter har arbetat både för att förbättra luftkvaliteten i befintligt byggnadsbestånd samt för att säkerställa god luftkvalitet vid nybyggnationer.

I stadens idrottsanläggningar anpassas inomhusluften till den typ av aktivitet och idrott som utövas. I simhallar är inomhusluften varm och fuktig vilket kan innebära hälsorisker om fukt- och koldioxidhalterna är för höga. För att säkerställa en behaglig inomhusluft har därför kvaliteten på inomhusluften utvärderats genom att utföra mätningar av fukt- och koldioxidhalten samt kartlägga variationer i inomhustemperaturen. Mätningarna har genomförts vid stadens nyrenoverade simhallar, Åkeshovs- och Farsta sim- och idrottshall, vilket motsvarar 10 procent av stadens simhallar.

Fastighetsnämnden och bostadsbolagen har arbetat med fuktskydd, god ventilation och förbättrat inomhusklimat i ny- och ombyggnadsprojekt. Fastighetsnämnden har även under programperioden genomfört ronderingar i teknikutrymmen enligt fastställd plan för att säkerställa kontinuerlig drift av bland annat värme-, kyla- och ventilationssystem.

Regelbundna obligatoriska ventilationskontroller har genomförts för att säkerställa att luftflöden är anpassade efter verksamheten. Vid ny- och större ombyggnationer har krav ställts på att luftkvaliteten minst ska uppnå motsvarande ventilationsstandard för nivå ”Silver”.

Stadens arbete med genomförande av radonmätningar i byggnadsbeståndet har fortgått under året och åtgärder har vidtagits vid behov. För att säkerställa god luftkvalitet inomhus arbetar staden systematiskt med tekniskt underhåll och åtgärdande av brister. I större projekt tillämpas ByggaF för att säkerställa ett hållbart fastighetsbestånd samt en sund inomhusmiljö. Felanmälningar kopplat till luftkvalitet i lokalerna gäller huvudsakligen värme, kyla, ventilation och buller.

Stadens bostadsbolag, SISAB, Micasa och fastighetsnämnden genomför ett långsiktigt arbete med att miljöklassa beståndet. Under 2019 uppnåddes 146 stycken miljöklassade byggnader. Arbetet med miljöcertifiering av byggnader bidrar till att utveckla arbetssätten vad gäller termiskt klimat, det vill säga hur inomhusklimatet upplevs, och dagsljusinsläpp.

Stora insatser har genomförts i SISAB:s bestånd med förskole- och skollokaler under perioden. Arbetet med att sanera och bygga bort riskkonstruktioner som finns i det befintliga fastighetsbeståndet har pågått. År 2019 kan också SISAB efter ett omfattande arbete redovisa måluppfyllelse gällande andel godkända ventilationssystem i skolfastigheter. Ett flerårigt systematiskt smart arbete med bolagets ventilationsanläggningar har nu gett resultat.

Uppföljningsansvar
  • Fastighetsnämnden
Genomförandeansvar
  • Familjebostäder
  • Stadshus AB
  • Stockholmshem
  • Svenska Bostäder
Uppdaterad: 2020-10-30
Målområden