Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bottenfauna - sammanvägd statusbedömning

Indikator TEMA.4.3.7.3

Statusbedömningen av bottenfauna i sjöar görs med hjälp av tre parametrar: ASPT och MILA-index för den bottenfauna som lever i strandzonen (litoralen), och BQI-index för den bottenfauna som lever i de djupa delarna av sjön (profundalen). Indexen visar på olika arters känslighet för påverkan av t.ex. näringsämnen, organiska föroreningar, försurning, låga syrgashalter och förändrade livsmiljöer.

Sammanvägd expertbedömning av status för bottenfauna.

Rad-id Vattenområde Senaste värdet Datum

0

Djurgårdsbrunnsviken

Dålig

2020

1

Ältasjön

Dålig

2023

2

Årstaviken

Otillfredsställande

2023

3

Magelungen

Otillfredsställande

2023

4

Drevviken

Otillfredsställande

2023

5

Brunnsviken

Otillfredsställande

2020

6

Bällstaviken

Otillfredsställande

2019

7

Bällstaviken.Ulvsundasjön

Otillfredsställande

2019

8

Bällstaån

Otillfredsställande

2022

9

Lillsjön

Otillfredsställande

2023

10

Råcksta Träsk

Otillfredsställande

2023

11

Sicklasjön

Otillfredsställande

2023

12

Trekanten

Otillfredsställande

2023

13

Ulvsundasjön

Måttlig

2019

14

Fiskarfjärden

Måttlig

2023

15

Flaten

Måttlig

2023

16

Igelbäcken

Måttlig

2019

17

Riddarfjärden

Måttlig

2023

18

Judarn

God

2023

19

Långsjön

God

2023

20

Kyrksjön

God

2023

21

Laduviken

God

2023

22

Karlbergskanalen, Klara Sjö

Hög

2019

Kommentar

Den sammanvägda bedömningen redovisar statusklassningen för profundalen i de fall prov tagits i både profundalen och litoralen. Den senaste undersökningen från 2023 visar på ett bottenvatten med låga syrehalter i samtliga sjöar och bottenfaunasamhällen som är tydligt påverkade av övergödning. Den strandnära bottenfaunan var däremot generellt opåverkad och statusen visade på god eller hög med avseende på näringsämnen och surhet. Vid de mindre sjöarnas litoralstationer anses vissa bedömningar vara gränsfall då viss näringspåverkan misstänks föreligga.

Det går inte att se några tydliga trender mellan åren för de olika sjöarna utan resultaten liknar tidigare undersökningar. I två av de undersökta Mälarvikarna, Riddarfjärden och Årstaviken, fanns indikationer om miljögifter i sedimenten baserat på missbildade djur. I Mälarens vatten påträffades tre främmande arter varav två är klassade att ha hög eller mycket hög risk för invasivitet i Sverige.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Dålig

1

 Otillfredsställande

2

 Måttlig

3

 God

4

 Hög