Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Pollinatörer och andra småkryp

Blå jungfruslända
Blå jungfruslända. Foto: Johan Pontén
Tema TEMA.4.3.6

I Stockholms stad lever ett myller av olika småkryp. Här har över 3 000 arter av insekter hittats och hundratals arter av andra ryggradslösa djur, såsom spindlar, kvalster, kräftdjur, snäckor, musslor och maskar.

Sammantaget står stadens småkryp för flera för oss nödvändiga ekosystemtjänster, såsom pollinering, nedbrytning av döda växtdelar, reglering av skadedjur m.m. De utgör, tillsammans med växter, svampar och mikroorganismer, även en grundläggande födoresurs för övrigt djurliv.

Pollinerare som bin, fjärilar och humlor trivs i ängsmarker med en varierad flora, men de dras också till stadens planteringar, trädgårdar och kolonilotter.

Stockholms långa strandsträckor är livsmiljö för t ex trollsländor, snäckor, märlkräftor och fjädermyggor. De trivs även i våra våtmarker, groddammar och andra småvatten. En annan viktig naturtyp för insekter är stadens unika bestånd av grova ekar, vars multnande innanmäte hyser en mångfald av skalbaggar och andra småkryp.

Här nedan hittar du information och länkar till undersökningar av och åtgärder för flera sorters ryggradslösa djur.

Åtgärdskarta natur

I kartan visas genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult, förslag till nya åtgärder i vitt och avförda åtgärder i rött. Visa alla åtgärder.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Åtgärder

0

Genomförd
Upprustning av Hässelby torg och Ormängstorget

Genomförd

Åtgärder

2022

Trafikkontoret

Åtgärder

1

Pågående
Plantering av växter för att gynna biologisk mångfald

Pågående

Åtgärder

Åtgärder

2

Genomförd
Mulmholk och bikupor på tekniska nämndhuset

Genomförd

Åtgärder

2016

Bee Urban, Fastighetskontoret

Åtgärder

3

Genomförd
Benjeshäck/Biodepå på Södermalm

Genomförd

Åtgärder

2021

Åtgärder

4

Pågående
Bevara död ved

Pågående

Åtgärder

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Åtgärder

5

Förslag till åtgärd
Ombyggnad för lokal dagvattenhantering i befintlig miljö

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Fastighetskontoret, Huddinge kommun, Stockholm Parkering, Trafikkontoret

Åtgärder

6

Förslag till åtgärd
Förbättrade bottenstrukturer och strandägaråtgärder

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Åtgärder

7

Förslag till åtgärd
Bevarande av träd och död ved

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Bromma stadsdelsförvaltning

Åtgärder

8

Förslag till åtgärd
Ombyggnad av kommunala gatu- och bebyggelseytor

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Fastighetskontoret, Haninge kommun, Huddinge kommun, Stockholm Parkering, Stockholm Vatten och Avfall, Stockholms stad, Trafikkontoret, Tyresö kommun

Åtgärder

9

Förslag till åtgärd
Skörda vegetation

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Bromma stadsdelsförvaltning

Åtgärder

10

Pågående
Tessinstråket - stadsodling och slåtteräng för pollinatörer

Pågående

Åtgärder

Norra innerstadens stadsdelsförvaltning

Åtgärder

11

Genomförd
Mulmholkar av ek i Judarskogen

Genomförd

Åtgärder

2018

Bromma stadsdelsförvaltning

Åtgärder

12

Genomförs kontinuerligt
Kruthusplan - äng för pollinerare i Diplomatstaden

Genomförs kontinuerligt

Åtgärder

Östermalms stadsdelsförvaltning

Åtgärder

13

Genomförd
Biodling för bibehållet ekosystem

Genomförd

Åtgärder

2016

Norra innerstadens stadsdelsförvaltning

Åtgärder

14

Pågående
Tillförsel av död ved och ris

Pågående

Åtgärder

Åtgärder

15

Pågående
Diplomaternas äng på Gärdet

Pågående

Åtgärder

Östermalms stadsdelsförvaltning

Åtgärder

16

Genomförd
Ny park på Vårbergstoppen

Genomförd

Åtgärder

2021

Åtgärder

17

Pågående
Poängsystem för marktekniker

Pågående

Åtgärder

Åtgärder

18

Pågående
Skapa ängsmark med spång på förskola

Pågående

Åtgärder