Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Ålstensskogen - groddamm "Ålstensdammen"

Åtgärd TEMA.4.9.1.14

En groddamm anlades 2012 i syfte att restaurera ett naturligt kärr i Ålstensskogen som höll på att växa igen. Kärret är högt beläget och omgivet av hällmark. Platsen valdes efter att tips inkommit från boende i området.

Groddammen anlades 2012 inom ramen för projektet "Groddjur i Stockholm". De utförda åtgärderna syftade till att återskapa historiska förhållanden. En djuphåla grävdes ur och schaktmassorna placerades vid utloppet. Arbetet utfördes med hjälp av en mindre grävmaskin.

Resultat

Groddjur

År 2016 inventerades dammen inom ramen för projekt Grodkollen. Man hittade romsamlingar och vuxna individer av vanlig groda.

Skötsel

Kärret är återigen i behov av restaurering.

Tillsyn förslagsvis 1-2 gånger per år för rensning av skräp och vart 3:e – 5:e år för rensning av sly och akvatisk vegetation. Tidigare har dumpning av trädgårdsavfall varit ett problem på platsen. Tillsyn bör ske så att denna problematik inte fortlöper.

Stadsdelar Tema