Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Strändernas naturvärden i landmiljön

Indikator TEMA.4.1.6.3

Stockholms stad har som en del av den senaste strandinventeringen inventerat strändernas naturvärden. Mätningen gäller hela strandlinjen i staden, dvs kajer, klippor, badstränder och vegetationsklädda stränder. Bedömning av naturvärde har gjorts vid fältinventering 2008-2010 och gäller strandzonen 10 m upp från strandlinjen. Strandsträckorna har därefter mätts upp på digitala kartor i skala 1:3000 med hjälp av GIS.

Strändernas naturvärden i landmiljön uppdelat i naturvärdesklasser.

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Mycket högt till måttligt värde

2010

60

1

Högt värde

2010

24

2

Inget värde

2010

18

3

Litet värde

2010

15

4

Mycket högt värde

2010

17

5

Måttligt värde

2010

19

6

Visst värde

2010

7

Datakälla: Inventering av stränder i Stockholms stad 2010, Miljöförvaltningen.

Kommentar

Omkring 41% av stränderna har bedömts ha mycket höga eller höga naturvärden (klass 1 resp. 2). Det är framför allt dessa sträckor som hyser livsmiljöer för känsligare växter och djur. Stränderna har mer eller mindre naturlig vegetation. Klass 3 (måttliga värden, 19%) är något mer påverkad och har främst ett värde för arter med generella krav på strandmiljön. Inom de restrerande 40% (klass 4-6) har stranden låga eller inga värden för floran och faunan. I dessa områden är stranden mer eller mindre hårdgjord och kan bitvis utgöra en barriär för arternas spridning och andra rörelser.

Stockholms stränder har här undersökts ur naturvärdessynpunkt med en ny, speciellt anpassad metodik, varför ingen jämförelse gjorts med tidigare strandinventeringar.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Uppdaterad: 2013-08-16